ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 25 ธันวาคม 2562ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดิโอ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑
 2. 25 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรวม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)
 3. 25 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการนาฎศิลป์และศิลปะการแสดง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. 23 ธันวาคม 2562ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๔ กิจกรรม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของคณะวิทยาการจัดการ จากงบลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 5. 23 ธันวาคม 2562ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างปรับปรุงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 6. 23 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกทดลองการออกแบบการควบคุมในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 7. 19 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนด้านข้างอาคาร 12 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ภายใน 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2562)
 8. 19 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงสนามกีฬา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 9. 19 ธันวาคม 2562ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกระบบตรวจจับในระบบ IOT แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ชุด
 10. 19 ธันวาคม 2562ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องไมโครทิซซิ่ง(ห้องทดลองสอนนักศึกษาครุศาสตร์) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
 11. 18 ธันวาคม 2562ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
 12. 18 ธันวาคม 2562ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนการสำรวจงานก่อสร้าง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
 13. 18 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะเกษตรและชีวภาพ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14. 17 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสียง (Audio Visual LAB) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. 16 ธันวาคม 2562ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการด้านจิตวิทยาการกีฬา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
 16. 16 ธันวาคม 2562จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
 17. 16 ธันวาคม 2562ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดิโอ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
 18. 13 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลกลาง ระยะที่ ๒ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19. 13 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ระบบแสงสีและแสงสว่างในการจัดการแสดง เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20. 13 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด