ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 24 มกราคม 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดิโอ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2. 24 มกราคม 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดิโอ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
 3. 24 มกราคม 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนด้านข้างอาคาร 12 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. 23 มกราคม 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุสินทรัพย์ จำนวน ๔๕ รายการ
 5. 22 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 6. 22 มกราคม 2563ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๔ กิจกรรม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของคณะวิทยาการจัดการ จากงบลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 7. 15 มกราคม 2563
 8. 14 มกราคม 2563ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดิโอ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
 9. 14 มกราคม 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสียง (Audio Visual LAB) จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10. 10 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องไมโครทิซซิ่ง
 11. 27 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพแขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12. 27 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการด้านจิตวิทยาการกีฬา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13. 27 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลกลาง ระยะที่ ๒ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14. 27 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ระบบแสงสีและแสงสว่างในการจัดการแสดง เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. 27 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงาน ระยะเวลา ๔ ปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16. 27 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารคหกรรมศาสตร์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. 27 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18. 26 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนด้านข้างอาคาร ๑๒ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19. 26 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20. 26 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมหาจักรีสิรินธร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)