ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 21 เมษายน 2560จัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1ชุด โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรจำนวน 1 งาน
 2. 30 มีนาคม 2560ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 6 ถึง 8 คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. 16 มีนาคม 2560ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 84 รายการ
 4. 16 มีนาคม 2560ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 5. 15 มีนาคม 2560ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ
 6. 3 มีนาคม 2560ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 6 ถึง 8 คณะวิทยาศาสตร์
 7. 3 มีนาคม 2560ประกาศ จัดจ้างเหมาปรับพื้นที่และปลูกพืชสวนสมุนไพรตำรับยาอัมพฤกษ์อัมพาตหลวงปู่ศุข ระยะที่ 1
 8. 31 มกราคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 63 รายการ
 9. 30 มกราคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 466 รายการ
 10. 13 มกราคม 2560ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบสายส่งในส่วนของอาคาร 29 และอาคาร 32
 11. 13 มกราคม 2560ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบสายส่งในส่วนของอาคาร 29 และอาคาร 32
 12. 10 มกราคม 2560ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 13. 9 มกราคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 4 คัน
 14. 5 มกราคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. 21 ธันวาคม 2559ประกาศ เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงระบบสายส่งในส่วนอาคาร ๒๙ และอาคาร ๓๒ งบประมาณงบกลาง เงินกันเหลื่อมปีรายได้ ๒๕๕๙
 16. 15 ธันวาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน จำนวน ๑๒ รายการ
 17. 14 ธันวาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 18. 2 ธันวาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๒ รายการ
 19. 2 ธันวาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๐
 20. 29 พฤศจิกายน 2559ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์ไอพีโฟน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง