ข่าวรับสมัครงาน

 1. 22 กรกฎาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (สมัคร 16-29 ก.ค.51)
 2. 22 กรกฎาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกนิติกร สังกัดงานนิติการ กองบริหารงานบุคคล
 3. 13 กรกฎาคม 2551รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ สาขาวิชาญี่ปุ่น (สมัคร 11-25 ก.ค.51)
 4. 13 กรกฎาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน 3 อัตรา ประจำศูนย์ฯชัยนาท (สมัคร 16-31 ก.ค.51)
 5. 13 กรกฎาคม 2551รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ (สมัคร 16 - 28 ก.ค.51)
 6. 11 กรกฎาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา ด้านการท่องเที่ยว (สมัคร 10-23 ก.ค.51)
 7. 11 กรกฎาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาญี่ป่น (สมัคร 11-24 ก.ค.51)
 8. 8 กรกฎาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สนง.โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีน (สมัคร 9-21 ก.ค.51)
 9. 8 กรกฎาคม 2551รับสมัครนิติกร สังกัดงานนิติการ กองบริหารงานบุคคล (สมัคร 4-14 ก.ค.51)
 10. 8 กรกฎาคม 2551รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง (สมัคร 9-22 ก.ค.51)
 11. 8 กรกฎาคม 2551รับสมัครนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 9-21 ก.ค.51)
 12. 4 กรกฎาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาพลศึกษา (สมัคร 1-11 ส.ค.51)
 13. 4 กรกฎาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
 14. 3 กรกฎาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าท/พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดงานสิทธิประโยชน์ (สมัคร 2-21 ก.ค.51)
 15. 3 กรกฎาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำศูนย์ฯชัยนาท สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรปศ.(สมัคร 4-14 ก.ค.51)
 16. 1 กรกฎาคม 2551สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มจษ.จัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์และศิลป์แห่งกวีนิพนธ์ไทย:การศึกษาวิจัย การรังสรรค์ และการขับขาน
 17. 25 มิถุนายน 2551รับสมัครคนงาน 2 อัตรา สังกัดศูนย์ฯชัยนาท (25 มิ.ย.-4 ก.ค.51)
 18. 25 มิถุนายน 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาพลศึกษา (สมัคร 25 มิ.ย.- 4 ก.ค.51)
 19. 25 มิถุนายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานยกสัมภาระ สังกัด รร.จันทรเกษมปาร์ค
 20. 25 มิถุนายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกครูพี่เลี้ยง สังกัด ร.ร.สาธิตอนุบาลฯ