ข่าวรับสมัครงาน

 1. 16 กันยายน 2551รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์ ) 22 อัตรา (สมัคร 15 -29 กันยายน 2551)
 2. 12 กันยายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์
 3. 12 กันยายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
 4. 5 กันยายน 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 4-12 ก.ย.51)
 5. 5 กันยายน 2551รับสมัครพนักงานห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ 3 อัตรา สังกัดสำนักวิทยบริการฯ (สมัคร 5-15 ก.ย.51)
 6. 5 กันยายน 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,รัฐศาสตร์ ประจำศูนย์ฯชัยนาท (สมัคร 8-22 ก.ย.51)
 7. 5 กันยายน 2551รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนยการศึกษา มจษ.-ชัยนาท (สมัคร 8-16 ก.ย.51)
 8. 5 กันยายน 2551รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (สมัคร 8-16 ก.ย.51)
 9. 5 กันยายน 2551ประกาศกองทุนธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
 10. 29 สิงหาคม 2551รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ (สมัคร 28 ส.ค.- 5 ก.ย.51)
 11. 26 สิงหาคม 2551รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ (สมัคร 25 ส.ค.- 5 ก.ย.51)
 12. 19 สิงหาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 13. 18 สิงหาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ สังกัดงานประชาสัมพันธ์
 14. 13 สิงหาคม 2551รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สังกัดคณะเกษตรและชีวภาพ ตั้งแต่บัดนี้ -21 ส.ค.52
 15. 8 สิงหาคม 2551รับสมัครคนงาน ๒ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาจันทรเกษมชัยนาท (สมัครถึงวันที่ 15 ส.ค.51)
 16. 6 สิงหาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (5-15 ส.ค.51)
 17. 5 สิงหาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกอาจาย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
 18. 5 สิงหาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ สังกัดกองอาคารสถานที่
 19. 31 กรกฎาคม 2551รับสมัครพนักงานธุรการ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ (สมัคร 28 ก.ค. -11 ส.ค.51)
 20. 22 กรกฎาคม 2551รับสมัครพนักงานธุรการ สังกัดกองอาคารสถานที่ (สมัคร 16-29 ก.ค.51)