ข่าวรับสมัครงาน

 1. 17 พฤศจิกายน 2551รับสมัครพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (สมัคร 17-25 พ.ย.51)
 2. 14 พฤศจิกายน 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาสุขศาสตร์ฯ,อาชีวอนามัย,สุขศึกษา(สมัคร 12-21 พ.ย.51)
 3. 14 พฤศจิกายน 2551รับสมัครพนักงานธุรการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 14 - 24 พ.ย.51)
 4. 14 พฤศจิกายน 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาปฐมวัย,และสาขาวัจัย/วัดผล (สมัคร 13-21 พ.ย.51)
 5. 14 พฤศจิกายน 2551รับสมัครพนักงานธุรการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (สมัคร 12-21พ.ย.51)
 6. 12 พฤศจิกายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองอาคารสถานที่
 7. 12 พฤศจิกายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกช่างเทคนิค คณะวิทยาการจัดการ
 8. 12 พฤศจิกายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 9. 12 พฤศจิกายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการศึกษา(ชีววิทยา)
 10. 11 พฤศจิกายน 2551ประกาศผลการคัดเลือก นักวิชาการศึกษา(เคมี)
 11. 11 พฤศจิกายน 2551รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป สังกัดงานสิทธิประโยชน์ (สมัคร 10-18 พ.ย.51)
 12. 7 พฤศจิกายน 2551รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (สมัคร 7-17 พ.ย.51)
 13. 7 พฤศจิกายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 2 อัตรา สังกัดสำนักวิทยบริการฯ
 14. 7 พฤศจิกายน 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาอังกฤษ (สมัคร 7-17 พ.ย.51)
 15. 6 พฤศจิกายน 2551รับสมัครนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง (สมัคร 4-12 พ.ย.51)
 16. 6 พฤศจิกายน 2551รับสมัคร จนท.บันทึกข้อมูล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 3-11 พ.ย.51)
 17. 3 พฤศจิกายน 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาคณิตศาสตร์ (สมัคร 30 ต.ค.-7 พ.ย.51)
 18. 3 พฤศจิกายน 2551รับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 30 ต.ค.-7 พ.ย.51)
 19. 3 พฤศจิกายน 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ไป สังกัดกองอาคารสถานที่ (สมัคร 30 ต.ค.-7 พ.ย.51)
 20. 2 พฤศจิกายน 2551รับสมัครช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาการจัดการ (สมัคร 29 ต.ค.-7 พ.ย.51)