ข่าวรับสมัครงาน

 1. 8 ธันวาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำศูนย์การศึกษา มจษ.ชัยนาท (สมัคร 11-23 ธ.ค.51)
 2. 8 ธันวาคม 2551รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์การศึกษา มจษ.ชัยนาท (สมัคร 11-23 ธ.ค.51)
 3. 3 ธันวาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนฯ
 4. 3 ธันวาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
 5. 3 ธันวาคม 2551รับสมัครพนักงานยกสัมภาระ สังกัดโรงแรมจันทรเกษมปาร์ค 2 อัตรา
 6. 3 ธันวาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาภาษาจีน (สมัคร 11-23 ธ.ค.51)
 7. 28 พฤศจิกายน 2551รับสมัครพนักงานพัสดุ สังกัดหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ (สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธ.ค.51)
 8. 27 พฤศจิกายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์สาขาวิชาวิจัย/วัดผล คณะศึกษาศาสตร์
 9. 27 พฤศจิกายน 2551รับสมัครนักวิชาการศึกษา สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธ.ค.51)
 10. 27 พฤศจิกายน 2551รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ (สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธ.ค.51)
 11. 27 พฤศจิกายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
 12. 26 พฤศจิกายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
 13. 26 พฤศจิกายน 2551รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 ธ.ค.51)
 14. 26 พฤศจิกายน 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนลยีอาหาร (สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 ธ.ค.51)
 15. 26 พฤศจิกายน 2551รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ด้านการอาหาร (สมัครตั้งแต่บัดนี้ -4 ธ.ค.51)
 16. 24 พฤศจิกายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานสิทธิประโยชน์
 17. 24 พฤศจิกายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 18. 20 พฤศจิกายน 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 21 พ.ย.-1 ธ.ค.51)
 19. 18 พฤศจิกายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง
 20. 17 พฤศจิกายน 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการฯ (สมัคร 17-26 พ.ย.51)