ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 9 มิถุนายน 2551ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ
 2. 3 มิถุนายน 2551ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษาใหม่ใหม่
 3. 30 พฤษภาคม 2551มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มีความประสงค์เปิดให้เข้าจำหน่ายอาหารที่อาคาร 28 ชั้น2 และอาคารกาญจนาภิเษก
 4. 29 พฤษภาคม 2551บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
 5. 28 พฤษภาคม 2551ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและรายงานตัว(รอบที่ 2) เข้าเป็นนักศึกษาใหม่
 6. 21 พฤษภาคม 2551กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 ครั้งที่ 3
 7. 21 พฤษภาคม 2551กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2551
 8. 20 พฤษภาคม 2551ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551
 9. 15 พฤษภาคม 2551ประกาศสำหรับนักศึกษา ที่มีปัญหาในการพิมพ์ใบ จ.ษ.3 แล้วไม่ปรากฎยอดเงิน
 10. 13 พฤษภาคม 2551 ประกาศด้วยสำนักฝึกอบรมมัคคุเทศก์ฯจะเปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ไทย)รุ่นที่ 9/2551
 11. 12 พฤษภาคม 2551กำหนดการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
 12. 23 เมษายน 2551รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2551 ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-เศรษฐบุตรบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 13. 17 เมษายน 2551กำหนดการรับชำระเงินค่าหน่วยกิตรายวิชาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550(เพิ่มเติมครั้งที่1)
 14. 8 เมษายน 2551ประกาศด้วยหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2551 โดยตรง
 15. 20 มีนาคม 2551ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
 16. 29 กุมภาพันธ์ 2551ประกาศกรมสรรพกรได้จัดโครงการ RD Camp ชิงรางวัลทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศและรางวัลเงินสด
 17. 15 มกราคม 2551รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2551
 18. 13 มิถุนายน 2544ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐออสเตรเลีย จะให้ทุน Technology Grants เพิ่มเติม
 19. 13 มิถุนายน 2544ประกาศ เรื่องการส่ง Concept paper/ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555
 20. 8 มิถุนายน 2544ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 รายงานตัวที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2554