ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 28 พฤศจิกายน 2551ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 20
 2. 21 พฤศจิกายน 2551ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อม GE
 3. 20 พฤศจิกายน 2551ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 4. 19 พฤศจิกายน 2551ประกาศรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา 2/2551 รุ่นที่ 20
 5. 18 พฤศจิกายน 2551ประกาศประชาสัมพันธ์สถานที่ให้บริการและหมายเลขโทรศัพท์ภายในส่วนงานกองพัฒนาการนักศึกษา
 6. 14 พฤศจิกายน 2551กำหนดการชำระเงิน นักศึกษาขาดสอบปลายภาค 1/2551 วิชาการศึกษาทั่วไป ทุกรายวิชาของคณะมนุษย์ฯ
 7. 12 พฤศจิกายน 2551ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการการดุดมศึกษา จะจัดให้มีการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2009 และUniNOMS 2009 ขึ้นในวันที่ 14-16 มกราคม 2552
 8. 11 พฤศจิกายน 2551ประกาศเรื่อง ระบบสื่อสาร Internet ขัดข้อง
 9. 7 พฤศจิกายน 2551งาน International Education Week 2008 ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2551
 10. 31 ตุลาคม 2551ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 11. 29 ตุลาคม 2551ปฏิทินกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2552
 12. 15 ตุลาคม 2551กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
 13. 13 ตุลาคม 2551ประกาศเรื่องการสอบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(GESC1101)
 14. 9 ตุลาคม 2551ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
 15. 7 ตุลาคม 2551ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 48)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เข้าสอบ Exit Exam (ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา)
 16. 6 ตุลาคม 2551ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 17. 1 ตุลาคม 2551ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2551
 18. 29 กันยายน 2551ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 19
 19. 26 กันยายน 2551มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ขอเชิญร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2551
 20. 26 กันยายน 2551ร่วมคัดเลือก สื่อสารสนเทศ กับ สำนักวิทยบริการฯใน"งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ"