ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 20 พฤษภาคม 2552กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2552
 2. 17 พฤษภาคม 2552
 3. 17 พฤษภาคม 2552เลื่อนกำหนดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาครั้งที่ 3
 4. 13 พฤษภาคม 2552ประกาศเรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2552
 5. 7 พฤษภาคม 2552ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-เศรษฐบุตรบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขยายเวลารับนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2552 รอบสอง
 6. 7 พฤษภาคม 2552ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบแรก) ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-เศรษฐบุตรบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 7. 7 พฤษภาคม 2552ประกาศนักศึกษาหลักสูตรเก่า ที่ยังไม่ได้เรียนวิชา 1500102 กับ 1500103 ให้ติดต่อเพื่อลงชื่อ รหัส วิชาเอก และชั้นปี ที่ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2552
 8. 7 พฤษภาคม 2552ประกาศฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับคำร้องขออิงเรียน, เปิดหมู่เรียนพิเศษ, เรียนร่วม และเรียนเกิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2552 ในระหว่างวันที่ 13 – 29 พฤษภาคม 2552
 9. 3 พฤษภาคม 2552ประกาศโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เปิดอบรม หลักสูตร (e-Learning) และ (อบรมเชิงปฏิบัติการ FREE SOFTWARE)
 10. 29 เมษายน 2552การแข่งขันบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 28 "ปีบทองเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 11. 19 เมษายน 2552ประกาศเลื่อนผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ รหัส 52XXXXXXXX
 12. 26 มีนาคม 2552ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 20(รับวุฒิบัตรได้วันที่ 10 มิถุนายน 2552 เท่านั้น)
 13. 26 มีนาคม 2552ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 2 (วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552)
 14. 26 มีนาคม 2552ประกาศผลการสอบคัดเลือกหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 4 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2552
 15. 26 มีนาคม 2552ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 16. 25 มีนาคม 2552ประชุมนักศึกษา กองทุนฯ กยศ. ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 3/2551
 17. 24 มีนาคม 2552ประกาศ หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจรับนักศึกษาใหม่ (ปีการศึกษา 2552 ) โดยตรง
 18. 23 มีนาคม 2552อบรมภาษอังกฤษฟรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแก่เยาวชน จาก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 19. 20 มีนาคม 2552ปฏิทินการดำเนินงานของนักศึกษาผู้กู้ กองทุนฯ กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
 20. 17 มีนาคม 2552การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552