ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 2 กรกฎาคม 2552ประกาศรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 21 ภาคเรียนที่ 1/2552 ( ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 22 ก.ค.2552 เนื่องจากจำนวนผู้สมัครต่ำกว่ากำหนด )
 2. 1 กรกฎาคม 2552ประกาศศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดอบรมภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบประจำปีการศึกษาที่ 1/2552
 3. 30 มิถุนายน 2552ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
 4. 26 มิถุนายน 2552อบรมการเขียนหนังสือราชการ(ฟรี)
 5. 24 มิถุนายน 2552" โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1 เอ็น1) "
 6. 17 มิถุนายน 2552ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบซ่อมรายวิชา ศึกษาทั่วไป(GE)
 7. 12 มิถุนายน 2552ประกาศข่าวด่วน..เตือนภัย!!! ระวังมิชชาชีพ หลอกลวงเรื่องการลงทะเบียนเรียน
 8. 8 มิถุนายน 2552ประกาศคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดให้มีโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (ภาคในเวลา)ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2552
 9. 4 มิถุนายน 2552ประกาศศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาประจำปีการศึกษา 2552(เพิ่มเติม)
 10. 3 มิถุนายน 2552ประกาศ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม)
 11. 3 มิถุนายน 2552ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบซ่อมรายวิชา ศึกษาทั่วไป(GE) ภาค 2/2551
 12. 2 มิถุนายน 2552ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2552
 13. 29 พฤษภาคม 2552ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบ 3 (ภาคปกติ)
 14. 28 พฤษภาคม 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2552
 15. 25 พฤษภาคม 2552ประกาศประชาคมจันทรเกษมทุกท่าน เรื่องกรณีความเสียหายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 16. 22 พฤษภาคม 2552ประกาศนักศึกษาที่ต้องการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค(สอบซ่อม GE)
 17. 22 พฤษภาคม 2552ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ปีกาศึกษา2552 (เพิ่มเติม)
 18. 21 พฤษภาคม 2552กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552
 19. 20 พฤษภาคม 2552ตามที่ได้แจ้งให้นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนในวันที่ 10 พ.ค. 2552 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า
 20. 20 พฤษภาคม 2552ประกาศ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยใช้คะแนน A-NET/o-NET ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)