ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 23 กันยายน 2552ประกาศ เชิญชวน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการประกวด Digital Content " 3 ดี : ส่งเสริมประชาธิปไตย ,คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย, ห่างไกลยาเสพติด (3 D : Democracy,Decency,Drug-Free)"
 2. 17 กันยายน 2552ประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาโครงการแผน CSR ของทีม "จันทร์ส่องหล้า"
 3. 8 กันยายน 2552ประกาศคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาและเสนอผลงานทางดนตรีไทย เรื่อง "ดนตรีไทยในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์" ในวันจันทร์ที่ 7กันยายน 2552 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศิลปและวัฒนธรรม
 4. 1 กันยายน 2552ประกาศ นักวิจัยดีเด่น ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552
 5. 25 สิงหาคม 2552ประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมชมและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวันที่ 9 กันยายน 2552
 6. 24 สิงหาคม 2552ประกาศเรื่อง ขอเชิญชวนบุคคลที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม R ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552 ระหว่างเวลา 09.00-16.00น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 29
 7. 21 สิงหาคม 2552ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องสอบราคาจ้างปรับพื้นที่บริเวณอาคาร 5 เดิม เป็นลานจอดชั่วคราว
 8. 19 สิงหาคม 2552กำหนดการฉายภาพยนตร์ในโครงการ “ภาพสะท้อนแห่งวัฒนธรรมอิหร่าน” ณ ห้องวิทยมัลติมีเดีย ชั้น 8 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ในวันที่18 - 27 สิงหาคม 2552)
 9. 19 สิงหาคม 2552ประกาศรายชื่อนักศึกษาขาดสอบ GE (สอบซ่อมวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 17.30 น.)
 10. 11 สิงหาคม 2552ประกาศผลการคัดเลือกครูพี่เลี้ยง
 11. 11 สิงหาคม 2552ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เรื่อง"โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2553"
 12. 10 สิงหาคม 2552ประกาศ นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบออนไลน์ (GE)
 13. 5 สิงหาคม 2552ประกาศกำหนดการรับชำระเงินค่าหน่วยกิตรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552(เพิ่มเติมครั้งที่1)
 14. 29 กรกฎาคม 2552ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2552รายวิชา GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล(ภาคนอกเวลา)
 15. 28 กรกฎาคม 2552ประกาศระเบียบการเข้าห้องสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
 16. 28 กรกฎาคม 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมคอมพิวเตอร์รุ่นที่�21�(เริ่มอบรมวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552)
 17. 28 กรกฎาคม 2552ประกาศคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2552 ในวิชาจริยธรรม ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552
 18. 23 กรกฎาคม 2552ประกาศ"สาขาวิชาดนตรีไทย" คณะมุนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 28 และทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
 19. 20 กรกฎาคม 2552สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552"(Thailand Research Expo 2009)
 20. 13 กรกฎาคม 2552ศูนย์ภาษาขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552