ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 8 ธันวาคม 2552ประกาศ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศาสตร์และศิลป์แห่งกวีนิพนธ์ไทย” วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก
 2. 1 ธันวาคม 2552ประกาศ ขอเชิญบุคลากรแต่ละกลุ่มสีเข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบุคลากร
 3. 30 พฤศจิกายน 2552ประกาศ ชมรมคริสเตียน (C.T.CLUB) ขอเชิญนักศึกษาอาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมงานและนิทรรศการ Funny Christmas
 4. 26 พฤศจิกายน 2552Download เอกสารประกอบคำบรรยายวิทยากร TQF มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 25-27 พฤศจิกายน 2552
 5. 24 พฤศจิกายน 2552ประกาศ เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำปี 2552
 6. 23 พฤศจิกายน 2552ประกาศ กำหนดการ " วันพ่อ วันแห่งคุณธรรม " ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552
 7. 17 พฤศจิกายน 2552ประกาศ รับสมัครโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรุ่นที่ 22 (รับสมัครออนไลน์วันที่ 18 พ.ย.-7 ธ.ค.2552) คลิก!!!
 8. 16 พฤศจิกายน 2552ประกาศ ศูนย์ภาษาเปิดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2552
 9. 6 พฤศจิกายน 2552ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบวิชาศึกษาทั่วไป
 10. 5 พฤศจิกายน 2552ประกาศ การจองชุดครุยวิทยฐานะ
 11. 4 พฤศจิกายน 2552ประกาศ รายชื่อผู้รับวุฒิบัตรตามโครงการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 21
 12. 3 พฤศจิกายน 2552ประกาศ กำหนดการรับชำระเงินค่าหน่วยกิจรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
 13. 21 ตุลาคม 2552ประกาศ รับสมัครนักศึกษาช่วยงานจำนวน 2 คน (รับสมัครถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 29 ชั้น 2
 14. 21 ตุลาคม 2552ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2553
 15. 15 ตุลาคม 2552ประกาศ รับสมัคร"หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2553"
 16. 15 ตุลาคม 2552ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหน่วยกิตรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม-วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552
 17. 9 ตุลาคม 2552ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องกำหนดการส่งผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2552
 18. 9 ตุลาคม 2552ประกาศ แจ้งพนังงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน สามารถรับบัตรประกันสุขภาพได้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ที่ห้อง 436
 19. 5 ตุลาคม 2552ประกาศ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา หัวข้อ “ชาวจันทร์ยุคใหม่ รวมใจพัฒนาองค์กร”
 20. 25 กันยายน 2552ประกาศ เปิดรับสมัคร e-learning "เทคโนโลยีสะอาด" (CLEAN TECHNOLOGY)