ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 3 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ การเลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง 10 แห่ง
 2. 1 กุมภาพันธ์ 2553เชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. กันเกราเกมส์
 3. 1 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ เรื่องกำหนดการและรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓
 4. 28 มกราคม 2553ประกาศ รหัสนักศึกษา และรายงานตัวนักศึกษาประเภทเรียนดี
 5. 22 มกราคม 2553ประกาศ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ขอเชิญบุคคลากร เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ FREE SOFTWARE
 6. 22 มกราคม 2553ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทเรียนดี/ความสามารถพิเศษ
 7. 20 มกราคม 2553ประกาศ บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2552 ให้เข้าไปกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำก่อนวันซ้อมรับปริญญาบัตร ด่วน !!!
 8. 20 มกราคม 2553ประกาศ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
 9. 19 มกราคม 2553ประกาศ มหกรรมหนังสือบันลือโลก " BOOK - TECH FAIR 2010 " ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2553 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. 5 มกราคม 2553ประกาศ แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ ภาคเรียนที่ 2/2552 (ภาคในเวลาราชการ)
 11. 5 มกราคม 2553ประกาศ เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมการฦกอบรมเชิงปฏิบัติการ FREE SOFTWARE ทั้งนี้ผู้อบรมจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาเองในวันฝึกอบรม โดยมีหลักสูตรที่เปิดอบรมดังนี้
 12. 4 มกราคม 2553ประกาศ ผลสอบคัดเลือกหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2553
 13. 21 ธันวาคม 2552ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(นักศึกษาโควตา)หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 14. 17 ธันวาคม 2552ประกาศ ขอเชิญสมาชิกชาวสีชมพู ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 ห้อง 2841 เวลา 16.00 น.
 15. 17 ธันวาคม 2552ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการเปิดให้บริการพื้นที่จัดเก็บ Homepageสำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านใช้ในการเรียนการสอน การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผู้สอนท่านใดมีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่จัดเก็บ ดังนี้
 16. 15 ธันวาคม 2552ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบกลางภาควิชา GE
 17. 14 ธันวาคม 2552ประกาศ รับสมัครนักศึกษาช่วยงานจำนวน 2 คน (รับสมัครถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 29 ชั้น 2
 18. 14 ธันวาคม 2552ประกาศ แนวปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูลงานวิจัยสู่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 19. 14 ธันวาคม 2552ประกาศ ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-เศรษฐบุตรบำเพ็ญ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกา 2553
 20. 11 ธันวาคม 2552ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 22