ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 3 มีนาคม 2553ประกาศด่วน เชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนร่วมเสวนาพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง ข้อบังคับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553
 2. 2 มีนาคม 2553ประกาศเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "ก้าวต่อไปในการพัฒนากรณีศึกษากับนิด้า"
 3. 26 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ เรื่องมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 4. 25 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาต่างๆช่วยกันสอดส่องดูแล และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
 5. 25 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 6. 25 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ เรื่องวินัยนักศึกษาภายในอาคารสอบ
 7. 24 กุมภาพันธ์ 2553ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 29 กันเกราเกมส์ 1-8 พฤษภาคม 2553
 8. 18 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2553
 9. 18 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ เรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย "การสอนสอดแทรกคุณธรรมระดับอุดมศึกษา" The Nation Conference on Weaving Morality and Ethics into Higher Education Teching
 10. 18 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ เรื่องกำหนดการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2553
 11. 12 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
 12. 12 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ โครงการ Erasmus Mundus ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับปี 2010
 13. 12 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ International Institute for Geo-information Science and Earth Observation (ITC)ประกาศรับสมัครนักศึกษา
 14. 12 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ ด้วยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คระมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกทรพี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 15. 12 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 16. 12 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการฝึกอบรม กบข.
 17. 10 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ งานนิทรรศการ ”ยำใหญ่” รวมผลงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2552 วันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ลานหน้าอาคาร 9 และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 18. 9 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ กำหนกการชำระเงินค่าหน่วยกิตรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติมครั้งที่2)
 19. 9 กุมภาพันธ์ 2553ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ 3G
 20. 4 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ได้จัดสัมนาคอมพิวเตอร์หัวข้อ "ชำแหละแฉรถยนต์" ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.30 -16.00 น. ณ บริเวณ ห้องกระจกชั้น 1 อาคาร 28