ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 18 มิถุนายน 2562(ขยายวัน)อบรมปรับพื้นฐาน การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาใหม่)
 2. 18 มิถุนายน 2562รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ FM ปลายภาคเรียนที่ 2/2561
 3. 10 มิถุนายน 2562ขยายเวลาตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 4. 10 มิถุนายน 2562กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 5. 7 มิถุนายน 2562แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากบุคลากรไปราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. 30 พฤษภาคม 2562รับสมัครนักศึกษาภาคในเวลา เพื่อขอรับทุนการศึกษา "ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์" เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562
 7. 29 พฤษภาคม 2562การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 61
 8. 17 พฤษภาคม 2562กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 9. 15 พฤษภาคม 2562ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒
 10. 14 พฤษภาคม 2562"ใจดีให้ยืม...น๊านนาน" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้ !! สำหรับนักศึกษาภาคปกติในช่วงปิดเทอม ยืม 15 พ.ค. 62-คืน 15 ส.ค. 62
 11. 8 พฤษภาคม 2562ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 12. 2 พฤษภาคม 2562กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ)
 13. 2 พฤษภาคม 2562สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาใหม่)
 14. 8 เมษายน 2562เปลี่ยนแปลงเวลา กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 15. 7 เมษายน 2562ขอให้บัณฑิตตรวจสอบเลขที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 16. 5 เมษายน 2562กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 17. 1 เมษายน 2562แผนการจัดการจราจร / จุดรับ–ส่ง / จุดจอดรถ แก่ผู้มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 18. 26 มีนาคม 2562กำหนดการงานศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา มโฮบขแมร์ ครั้งที่ 5 : มโฮบ มงคลการ์
 19. 13 มีนาคม 2562ศูนย์ภาษา ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
 20. 28 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม