ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 28 พฤษภาคม 2563กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 2. 19 พฤษภาคม 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 3. 18 พฤษภาคม 2563ประกาศด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์จัดเส้นทางเครือข่ายหลัก (Router) ใหม่ของมหาวิทยาลัยทดแทนตัวเก่่า
 4. 18 พฤษภาคม 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 5. 17 พฤษภาคม 2563แบบสอบถาม ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ
 6. 27 เมษายน 2563อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 7. 7 เมษายน 2563ขอเชิญบุคลากรตอบแบบสอบถาม สภาพปัญหา (Work from Home) สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 8. 16 มีนาคม 2563ประกาศ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 9. 27 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและวัดระดับความรู้ความสามารถทางไอที หลักสูตร ( IC3 Digital literacy Certification)
 10. 19 กุมภาพันธ์ 2563ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
 11. 15 มกราคม 2563รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 4
 12. 15 มกราคม 2563รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 17
 13. 12 มกราคม 2563มหกรรมงานหนังสือ ARIT FAIR 2020 หัวข้อ ภาระกิจสีเขียว Green mission 20-21 มกราคม 2563
 14. 17 ธันวาคม 2562การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการ และภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 15. 17 ธันวาคม 2562การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 16. 13 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติปริยญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 17. 13 ธันวาคม 2562เชิญชวนประกวด idea สร้างสรรค์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 Marketing Content "นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน"
 18. 9 ธันวาคม 2562โครงการอบรมภาษาอาเซียน เลื่อนวันรับลงทะเบียนและวันสอบสัมภาษณ์ การเปิดอบรมภาษาขแมร์ รุ่นที่ 17 และภาษาเมียนม่า รุ่นที่ 4 สำหรับบุคคลทั่วไป
 19. 15 พฤศจิกายน 2562รายชื่อนักศึกษาคะแนนสูงสุด 12 ลำดับ โครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอที (IC3)
 20. 31 ตุลาคม 2562ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร