ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 29 พฤษภาคม 2562การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 61
 2. 17 พฤษภาคม 2562กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 3. 15 พฤษภาคม 2562ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒
 4. 14 พฤษภาคม 2562"ใจดีให้ยืม...น๊านนาน" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้ !! สำหรับนักศึกษาภาคปกติในช่วงปิดเทอม ยืม 15 พ.ค. 62-คืน 15 ส.ค. 62
 5. 8 พฤษภาคม 2562ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 6. 2 พฤษภาคม 2562กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ)
 7. 2 พฤษภาคม 2562สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาใหม่)
 8. 8 เมษายน 2562เปลี่ยนแปลงเวลา กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 9. 7 เมษายน 2562ขอให้บัณฑิตตรวจสอบเลขที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 10. 5 เมษายน 2562กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 11. 1 เมษายน 2562แผนการจัดการจราจร / จุดรับ–ส่ง / จุดจอดรถ แก่ผู้มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 12. 26 มีนาคม 2562กำหนดการงานศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา มโฮบขแมร์ ครั้งที่ 5 : มโฮบ มงคลการ์
 13. 13 มีนาคม 2562ศูนย์ภาษา ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
 14. 28 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 15. 14 กุมภาพันธ์ 2562รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 16. 13 กุมภาพันธ์ 2562ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการประกวดความสามารถทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561
 17. 13 กุมภาพันธ์ 2562กำหนดส่งรูปภาพบัณฑิต เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 18. 12 กุมภาพันธ์ 2562กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 19. 4 กุมภาพันธ์ 2562การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 20. 4 กุมภาพันธ์ 2562การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติในเวลาราชการและ นักศึกษาภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)