ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 29 สิงหาคม 2562หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพ (กลุ่ม) พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 2. 29 สิงหาคม 2562ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องทุนการศึกษา เทศโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำการศึกษา 2562
 3. 28 สิงหาคม 2562โครงการสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรมโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระทรงครุฑา รามาวตาร ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. 26 สิงหาคม 2562ทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่มเติมทุกคณะทุกสาขาวิชา วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
 5. 23 สิงหาคม 2562รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ทุนการศึกษารายปี และทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562
 6. 19 สิงหาคม 2562ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบรรจบ พันธุเมธา
 7. 30 กรกฎาคม 2562ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 8. 26 กรกฎาคม 2562นักศึกษาชั้นปี 1 ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ได้ที่อาคาร 28 วันที่ 14,15,16,18 สิงหาคม 2562
 9. 19 กรกฎาคม 2562แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
 10. 18 กรกฎาคม 2562กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 11. 10 กรกฎาคม 2562การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการและภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 12. 10 กรกฎาคม 2562การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 13. 25 มิถุนายน 2562คัดเลือกผู้ให้บริการประกอบอาหาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) อาคารมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 14. 20 มิถุนายน 2562กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
 15. 18 มิถุนายน 2562(ขยายวัน)อบรมปรับพื้นฐาน การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาใหม่)
 16. 18 มิถุนายน 2562รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ FM ปลายภาคเรียนที่ 2/2561
 17. 10 มิถุนายน 2562ขยายเวลาตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 18. 10 มิถุนายน 2562กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 19. 7 มิถุนายน 2562แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากบุคลากรไปราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 20. 30 พฤษภาคม 2562รับสมัครนักศึกษาภาคในเวลา เพื่อขอรับทุนการศึกษา "ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์" เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562