ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 24 สิงหาคม 2563ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) อาคาร 28 ชั้น 1
 2. 21 สิงหาคม 2563หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพ (กลุ่ม) พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 3. 20 สิงหาคม 2563กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
 4. 17 สิงหาคม 2563รายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษารายปี ประจำปีการศึกษา 2563
 5. 14 สิงหาคม 2563การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2562
 6. 10 สิงหาคม 2563E-mail นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 7. 3 สิงหาคม 2563ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการและภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 8. 3 สิงหาคม 2563ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 9. 21 กรกฎาคม 2563กำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 10. 17 กรกฎาคม 2563ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 11. 15 กรกฎาคม 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคในเวลา ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนการศึกษารายปี ประจำปีการศึกษา 2563
 12. 14 กรกฎาคม 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563
 13. 8 กรกฎาคม 2563กำหนดการ สอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 14. 1 กรกฎาคม 2563ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
 15. 26 มิถุนายน 2563บทความ บทสัมภาษณ์ อธิการบดี ผู้บริหาร "คุณธรรมและความโปร่งใส หลักการบริหารงาน มรภ.จันทรเกษม"
 16. 24 มิถุนายน 2563ประกาศ เรื่องกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 17. 11 มิถุนายน 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 18. 7 มิถุนายน 2563ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 19. 6 มิถุนายน 2563ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 20. 2 มิถุนายน 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ