ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 7 เมษายน 2563ขอเชิญบุคลากรตอบแบบสอบถาม สภาพปัญหา (Work from Home) สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 2. 16 มีนาคม 2563ประกาศ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 3. 27 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและวัดระดับความรู้ความสามารถทางไอที หลักสูตร ( IC3 Digital literacy Certification)
 4. 19 กุมภาพันธ์ 2563ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
 5. 15 มกราคม 2563รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 4
 6. 15 มกราคม 2563รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 17
 7. 12 มกราคม 2563มหกรรมงานหนังสือ ARIT FAIR 2020 หัวข้อ ภาระกิจสีเขียว Green mission 20-21 มกราคม 2563
 8. 17 ธันวาคม 2562การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการ และภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 9. 17 ธันวาคม 2562การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 10. 13 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติปริยญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 11. 13 ธันวาคม 2562เชิญชวนประกวด idea สร้างสรรค์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 Marketing Content "นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน"
 12. 9 ธันวาคม 2562โครงการอบรมภาษาอาเซียน เลื่อนวันรับลงทะเบียนและวันสอบสัมภาษณ์ การเปิดอบรมภาษาขแมร์ รุ่นที่ 17 และภาษาเมียนม่า รุ่นที่ 4 สำหรับบุคคลทั่วไป
 13. 15 พฤศจิกายน 2562รายชื่อนักศึกษาคะแนนสูงสุด 12 ลำดับ โครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอที (IC3)
 14. 31 ตุลาคม 2562ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร
 15. 15 ตุลาคม 2562การตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
 16. 2 ตุลาคม 2562ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกข้ารับการรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 17. 23 กันยายน 2562รายชื่อนักศึกษา และตารางห้องสอบ IC3 รอบที่1-5
 18. 11 กันยายน 2562ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 19. 4 กันยายน 2562ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
 20. 30 สิงหาคม 2562คณะเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล (OTOP) หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยสู้ตลาดออนไลน์ วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคาร 28