ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 15 ตุลาคม 2562การตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
 2. 2 ตุลาคม 2562ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกข้ารับการรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 3. 23 กันยายน 2562รายชื่อนักศึกษา และตารางห้องสอบ IC3 รอบที่1-5
 4. 11 กันยายน 2562ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 5. 4 กันยายน 2562ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
 6. 30 สิงหาคม 2562คณะเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล (OTOP) หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยสู้ตลาดออนไลน์ วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคาร 28
 7. 29 สิงหาคม 2562หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพ (กลุ่ม) พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 8. 29 สิงหาคม 2562ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องทุนการศึกษา เทศโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำการศึกษา 2562
 9. 28 สิงหาคม 2562โครงการสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรมโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระทรงครุฑา รามาวตาร ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 10. 26 สิงหาคม 2562ทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่มเติมทุกคณะทุกสาขาวิชา วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
 11. 23 สิงหาคม 2562รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ทุนการศึกษารายปี และทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562
 12. 19 สิงหาคม 2562ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบรรจบ พันธุเมธา
 13. 30 กรกฎาคม 2562ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 14. 26 กรกฎาคม 2562นักศึกษาชั้นปี 1 ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ได้ที่อาคาร 28 วันที่ 14,15,16,18 สิงหาคม 2562
 15. 19 กรกฎาคม 2562แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
 16. 18 กรกฎาคม 2562กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 17. 10 กรกฎาคม 2562การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการและภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 18. 10 กรกฎาคม 2562การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 19. 25 มิถุนายน 2562คัดเลือกผู้ให้บริการประกอบอาหาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) อาคารมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 20. 20 มิถุนายน 2562กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)