ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 26 พฤศจิกายน 2563ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมยินดีให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจพร้อมงบประมาณสนับสนุน
 2. 23 พฤศจิกายน 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 3. 18 พฤศจิกายน 2563คณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและน้ำ ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
 4. 17 พฤศจิกายน 2563รายชื่อนักศึกษาภาคในเวลาราชการ ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา กองทุนฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563
 5. 13 พฤศจิกายน 2563กำหนดการพิธีเทศน์มหาชาติ 80 ปี จันทรเกษม วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 6. 5 พฤศจิกายน 2563ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมลงทะเบียนออนไลน์
 7. 4 พฤศจิกายน 2563ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 8. 4 พฤศจิกายน 2563New โครงการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารกรุงศรีลุ้นรับทุนการศึกษา 5,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
 9. 2 พฤศจิกายน 2563กำหนดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียน Post-Test ด้วยโปรแกรม Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62
 10. 20 ตุลาคม 2563ระบบบริการข้อมูลสถิติชีพประเทศไทย ผ่าน Web Application ให้บริการข้อมูลสถิติชีพ
 11. 6 ตุลาคม 2563กำหนดการโครงการฝึกอบรมและวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอที หลักสูตร Living Online
 12. 5 ตุลาคม 2563รายชื่อนักศึกษาและตารางห้องสอบ IC3 รอบที่ 1-5
 13. 25 กันยายน 2563(เพิ่มเติม)รอบทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 1
 14. 24 กันยายน 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การรับสมัคร การเสนอชื่อ และการสรรหาผู้มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 15. 14 กันยายน 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 16. 11 กันยายน 2563ผลการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพ (กลุ่ม) พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 17. 31 สิงหาคม 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการสรรหาผู้มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
 18. 28 สิงหาคม 2563ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของทุกปี
 19. 27 สิงหาคม 2563รายชื่อนักศึกษาภาคในเวลาราชการ ที่ผ่านการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 20. 26 สิงหาคม 2563กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1-5 และผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย)