ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 2 มีนาคม 2558ขอเชิญร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 13 "แคฝรั่ง เกมส์"
 2. 27 กุมภาพันธ์ 2558ประกาศ ขอเชิญผู้สนใจที่จะดำเนินการธุรกิจการจำหน่ายภายในศูนย์อาหารอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 3. 27 กุมภาพันธ์ 2558ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
 4. 24 กุมภาพันธ์ 2558ประกาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่อง "Smart Classroom Smart School กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21" ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558
 5. 16 กุมภาพันธ์ 2558ประกาศ รูปภาพกิจกรรม เนื่องจากสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการจิตอาสาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558
 6. 15 กุมภาพันธ์ 2558ประกาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมในโครงการ INTERLINK CAMPUS TOUR 2015 หัวข้อ "OPEN CABLING SYSTEMS FOR THE FUTURE" ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
 7. 13 กุมภาพันธ์ 2558ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)
 8. 13 กุมภาพันธ์ 2558ประกาศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2558
 9. 4 กุมภาพันธ์ 2558ประกาศ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ให้แก่เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดีในวันเวลาดังกล่าว
 10. 3 กุมภาพันธ์ 2558ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2557
 11. 3 กุมภาพันธ์ 2558ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2558
 12. 3 กุมภาพันธ์ 2558ประกาศ เนื่องด้วยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 13. 27 มกราคม 2558ประกาศ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน 1,2 ภาค 2/2557
 14. 26 มกราคม 2558ประกาศ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาภาคในเวลาและภาคนอกเวลา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
 15. 20 มกราคม 2558ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 16. 19 มกราคม 2558ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค(FM)ประจำปีการศึกษา 1/2557
 17. 13 มกราคม 2558ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2557
 18. 13 มกราคม 2558ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 (ประเภทรับตรง)
 19. 13 มกราคม 2558ประกาศ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่(ระบบรับตรง)หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558
 20. 26 ธันวาคม 2557ประกาศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเรื่องจะทำการปิดระบบ Server เนื่องด้วยการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขนจะทำการดับไฟฟ้า เพื่อทำการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง(ชำรุด)