ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 29 เมษายน 2558ประกาศ กำหนดการซ้อมและพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 8
 2. 28 เมษายน 2558ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
 3. 16 เมษายน 2558ประกาศ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มจษ. ได้จัดโครงการ "การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสจันทรเกษม คัพ ครั้งที่ 12" ในวันที่ 25-26 เมษายน 2558
 4. 7 เมษายน 2558ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. 7 เมษายน 2558ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 6. 3 เมษายน 2558ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 7. 1 เมษายน 2558ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 8.00-10.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม
 8. 1 เมษายน 2558ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม "ถนนคนรักษ์ไทย จันทรร้อยดวงใจ ถวายองค์สิรินธร" วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 10.00-14.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม
 9. 1 เมษายน 2558ประกาศ ขอเชิญชมโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดพรหมาศ ณ.สนามกีฬาในร่มมหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา19.00น.
 10. 1 เมษายน 2558ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2558 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
 11. 31 มีนาคม 2558ประกาศ บัณฑิตแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
 12. 30 มีนาคม 2558ประกาศ สาขาวิชาสถิติประยุกต์จัดอบรมในหัวข้อ "การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม R" ให้กับบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้สนใจภายนอก ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2558
 13. 24 มีนาคม 2558ประกาศ สโมสรนักศึกษาและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดโครงการ "การแข่งขันกีฬาคณะศึกษาศาสตร์" จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ เข้าร่วมชมการแข่งขัน
 14. 22 มีนาคม 2558ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 30
 15. 18 มีนาคม 2558ประกาศ รับสมัครนักศึกษา (ระบบรับตรงรอบที่ 2) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 16. 18 มีนาคม 2558ประกาศ เนื่องจากจะมีการดับไฟฟ้าตาม"แผนงานดับไฟบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB)" ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 8.00-12.00 น. งานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอปิดระบบ server ทุกระบบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันศุกร์ที่ 20 เวลา(17.00 น.)- วันเสาร์ที่ 21 เวลา (12.00 น.) มีนาคม 2558
 17. 17 มีนาคม 2558ประกาศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้อนุมัติจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าประจำอาคารต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ "แผนงานดับไฟบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB)" จึงต้องดำเนินการดับไฟฟ้าและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าอาคารที่เกี่ยวข้อง
 18. 17 มีนาคม 2558ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
 19. 16 มีนาคม 2558ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2558
 20. 2 มีนาคม 2558ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “Advance Microsoft office 2013” (จำนวนจำกัด)