ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 3 กรกฎาคม 2558ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(รอบสอง) ประจําปการศึกษา2558
 2. 1 กรกฎาคม 2558ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รับตรง (ภาคปกติ) ประจำปี 2558
 3. 22 มิถุนายน 2558ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 4. 22 มิถุนายน 2558คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 5. 22 มิถุนายน 2558ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 6. 18 มิถุนายน 2558ประกาศรายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบปลายภาค(FM)2/2557 รายวิชาศึกษาทั่วไป
 7. 17 มิถุนายน 2558ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 8. 17 มิถุนายน 2558ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า
 9. 11 มิถุนายน 2558กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ในระบบกลาง (Admissions)
 10. 9 มิถุนายน 2558ประกาศ กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการ "การปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา"
 11. 8 มิถุนายน 2558ประกาศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา 5 สัปดาห์ไปกับกูรูผู้รู้ลึก รู้จริง ในการเริ่มต้นทำธุรกิจในประเทศกัมพูชา
 12. 8 มิถุนายน 2558ประกาศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการ และสัมมนา เพื่อต่อยอดการเปิดประตูสู่ประเทศกัมพูชา
 13. 7 มิถุนายน 2558ประกาศ งานประชาสัมพันธ์ กำลังดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง server ของระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ จึงไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
 14. 5 มิถุนายน 2558ประกาศ กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม สำนักงาน “Microsoft office” สำหรับบุคลากร
 15. 2 มิถุนายน 2558ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 16. 26 พฤษภาคม 2558ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 17. 22 พฤษภาคม 2558ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
 18. 22 พฤษภาคม 2558ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 19. 11 พฤษภาคม 2558ประกาศ กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง)
 20. 6 พฤษภาคม 2558ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา