ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 26 ตุลาคม 2558ประกาศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งงดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร 29 ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 29 เวลา 12.00 - วันศุกร์ที่ 30 เวลา 13.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดสถานที่สอบปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. 20 ตุลาคม 2558ประกาศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "BIKE FOR DAD" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
 3. 20 ตุลาคม 2558ประกาศ กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2557
 4. 5 ตุลาคม 2558ประกาศ เนื่องด้วยทางศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย(ThaiCERT)จะทำการตรวจเช็คระบบทางหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6-18 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 19.30-8.00 น. เป็นต้นไป ผลกระทบอาจจะทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยช้าลงหรือใช้งานไม่ได้
 5. 4 ตุลาคม 2558ประกาศให้นักศึกษารับบัตรเพิ่มคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา2558
 6. 28 กันยายน 2558ประกาศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
 7. 25 กันยายน 2558ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559
 8. 11 กันยายน 2558ประกาศ กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปี 2558 (รหัส 58)
 9. 10 กันยายน 2558ประกาศ การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 10. 3 กันยายน 2558ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดงานพิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2558
 11. 3 กันยายน 2558ประกาศ ด้วยศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558
 12. 3 กันยายน 2558ประกาศ ด้วยศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (Communicative English for AEC) สำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558
 13. 31 สิงหาคม 2558ประกาศ รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 2 คน
 14. 27 สิงหาคม 2558ประกาศ ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มจษ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมทางการตลาดด้านวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ "พุ่นนะ พุ่นนะ สามช่าม่วนชื่น" วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 11.00 -21.00 น.
 15. 26 สิงหาคม 2558ประกาศ ขอเชิญผู้ที่สนใจที่จะดำเนินการธุรกิจการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารอาคาร "หอส้มตำและศูนย์อาหารอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"
 16. 26 สิงหาคม 2558ประกาศ ขอเชิญผู้ที่สนใจที่จะดำเนินการธุรกิจการจำหน่ายเครื่องดื่ม ประเภทกาแฟและอาหารว่าง
 17. 23 สิงหาคม 2558ประกาศ ด้วยศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาวิชาพลศึกษา เรื่องการเต้นแอโรบิคด๊านซ์ และการเต้นประยุกต์ศิลปะมวยไทย ในวันเสาร์ที่ 29-วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558
 18. 19 สิงหาคม 2558ประกาศ ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาและวัฒนธรรมขแมร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
 19. 19 สิงหาคม 2558ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
 20. 18 สิงหาคม 2558ประกาศ รับสมัครนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ประจำปี 2559