ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 10 มีนาคม 2559ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรงและนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2559
 2. 10 มีนาคม 2559ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 3. 8 มีนาคม 2559ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการและวิจัยเรื่อง Ageing Society Business : การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ เนื่องในงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559
 4. 7 มีนาคม 2559ประกาศ ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 5. 3 มีนาคม 2559ประกาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสัมมนาเรื่อง "InterLink Campus Tour 2016 Open Cabling Systems for The Future" ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
 6. 29 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศ กำหนดขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
 7. 25 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศ ขอเชิญชมโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 8. 18 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ : Ageing Society Startup และกำหนดจัดกิจกรรมงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559
 9. 18 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (EXIT EXAM) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
 10. 16 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 11. 10 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขัน "การประกวดความสามารถทักษะภาษาไทยระดับอุดมศึกษา"
 12. 2 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 13. 28 มกราคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ-นอกเวลาราชการ
 14. 26 มกราคม 2559ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคแก้(FM) ประจำปีการศึกษา 1/2558
 15. 19 มกราคม 2559ประกาศ ขอเชิญผู้สนใจที่จะดำเนินการธุรกิจการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารอาคาร "หอส้มตำ" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 16. 19 มกราคม 2559ประกาศ ศูนย์การศึกษาพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน เรื่องพัฒนาสมองเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเชียนในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559
 17. 18 มกราคม 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคแก้(FM) ประจำปีการศึกษา 1/2558
 18. 13 มกราคม 2559ประกาศ ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาขแมร์สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรขแมร์เพื่อการสื่อสาร 1 รุ่นที่ 9 ภาคเรียนที่ 2/2558
 19. 12 มกราคม 2559ประกาศ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
 20. 5 มกราคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ใน-นอกเวลาราชการ