ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 2 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 2. 28 มกราคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ-นอกเวลาราชการ
 3. 26 มกราคม 2559ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคแก้(FM) ประจำปีการศึกษา 1/2558
 4. 19 มกราคม 2559ประกาศ ขอเชิญผู้สนใจที่จะดำเนินการธุรกิจการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารอาคาร "หอส้มตำ" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 5. 19 มกราคม 2559ประกาศ ศูนย์การศึกษาพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน เรื่องพัฒนาสมองเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเชียนในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559
 6. 18 มกราคม 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคแก้(FM) ประจำปีการศึกษา 1/2558
 7. 13 มกราคม 2559ประกาศ ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาขแมร์สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรขแมร์เพื่อการสื่อสาร 1 รุ่นที่ 9 ภาคเรียนที่ 2/2558
 8. 12 มกราคม 2559ประกาศ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
 9. 5 มกราคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ใน-นอกเวลาราชการ
 10. 5 มกราคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก
 11. 5 มกราคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
 12. 25 ธันวาคม 2558ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559
 13. 1 ธันวาคม 2558ประกาศ ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558
 14. 27 พฤศจิกายน 2558ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 15. 26 พฤศจิกายน 2558ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ที่ยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา สามารถทำบัตรนักศึกษาได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-19.00 น. เท่านั้น
 16. 13 พฤศจิกายน 2558ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 11 ระบบโควตาเรียนดี และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
 17. 5 พฤศจิกายน 2558ประกาศ โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์กับโลกาภิวัตน์" ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
 18. 5 พฤศจิกายน 2558ประกาศ กำหนดการดำเนินงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดอรัญญิก จังหวัดชัยนาท
 19. 5 พฤศจิกายน 2558ประกาศ การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 20. 28 ตุลาคม 2558ประกาศ เรื่องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่