ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 31 พฤษภาคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
 2. 23 พฤษภาคม 2559ประกาศ การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
 3. 13 พฤษภาคม 2559เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
 4. 2 พฤษภาคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 5. 28 เมษายน 2559ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประเภทรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
 6. 22 เมษายน 2559ประกาศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสถานประกอบการพบนักศึกษาและศิษย์เก่า (Job and Join) ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 บริเวณใต้อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 26) ชั้น 1 ภายในงานพบกับบูธสมัครงาน ร้านขายสินค้าและวงดนตรี
 7. 18 เมษายน 2559ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 8. 28 มีนาคม 2559ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทผู้มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559
 9. 17 มีนาคม 2559ประกาศ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งประกวด "ผลงานคุณภาพ" โครงการ CRU QA Day #4 หมดเขต วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559
 10. 10 มีนาคม 2559ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรงและนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2559
 11. 10 มีนาคม 2559ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 12. 8 มีนาคม 2559ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการและวิจัยเรื่อง Ageing Society Business : การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ เนื่องในงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559
 13. 7 มีนาคม 2559ประกาศ ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 14. 3 มีนาคม 2559ประกาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสัมมนาเรื่อง "InterLink Campus Tour 2016 Open Cabling Systems for The Future" ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
 15. 29 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศ กำหนดขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
 16. 25 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศ ขอเชิญชมโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 17. 18 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ : Ageing Society Startup และกำหนดจัดกิจกรรมงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559
 18. 18 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (EXIT EXAM) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
 19. 16 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 20. 10 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขัน "การประกวดความสามารถทักษะภาษาไทยระดับอุดมศึกษา"