ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 15 กรกฎาคม 2559ประกาศ เรื่องแจ้งการย้ายข้อมูลระบบหลักที่สำคัญของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯเดิม มายังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯใหม่ ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานในระบบต่างๆได้
 2. 13 กรกฎาคม 2559ประกาศ เรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 3. 8 กรกฎาคม 2559ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 4. 7 กรกฎาคม 2559ประกาศ เรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559
 5. 6 กรกฎาคม 2559กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 6. 3 กรกฎาคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
 7. 24 มิถุนายน 2559ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเกิน
 8. 17 มิถุนายน 2559ประกาศ ปิดระบบไฟฟ้าอาคาร 29 (ชั่วคราว) เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสำรองภายในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น.
 9. 17 มิถุนายน 2559ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชาการ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (รับสมัครถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559)
 10. 2 มิถุนายน 2559ประกาศ เรื่องรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาอาหารและโภชนา (คณะวิทยาศาสตร์)ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559
 11. 31 พฤษภาคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 5
 12. 31 พฤษภาคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
 13. 23 พฤษภาคม 2559ประกาศ การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
 14. 13 พฤษภาคม 2559เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
 15. 2 พฤษภาคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 16. 28 เมษายน 2559ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประเภทรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
 17. 22 เมษายน 2559ประกาศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสถานประกอบการพบนักศึกษาและศิษย์เก่า (Job and Join) ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 บริเวณใต้อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 26) ชั้น 1 ภายในงานพบกับบูธสมัครงาน ร้านขายสินค้าและวงดนตรี
 18. 18 เมษายน 2559ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 19. 28 มีนาคม 2559ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทผู้มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559
 20. 17 มีนาคม 2559ประกาศ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งประกวด "ผลงานคุณภาพ" โครงการ CRU QA Day #4 หมดเขต วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559