ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 22 สิงหาคม 2559ประกาศ เรื่องกำหนดการทำบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2559 (รหัส 59) ณ ห้องโถงโต้อาคาร 28
 2. 17 สิงหาคม 2559ประกาศ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอบรมภาษาขแมร์สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร 1 รุ่นที่ 10 ภาคการศึกษา 1/2559
 3. 15 สิงหาคม 2559ประกาศ กำหนดวันรับสมัครสอบสำหรับผู้ที่สนใจเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
 4. 11 สิงหาคม 2559ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 5. 10 สิงหาคม 2559เปลี่ยนแปลงตารางยานพาหนะ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 สำหรับคณาจารย์และบุคลากร (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559)
 6. 8 สิงหาคม 2559ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 7. 8 สิงหาคม 2559ประกาศ เรื่อง ด้วยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559
 8. 5 สิงหาคม 2559ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ใน-นอกเวลาราชการ
 9. 5 สิงหาคม 2559ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก
 10. 15 กรกฎาคม 2559ประกาศ เรื่องแจ้งการย้ายข้อมูลระบบหลักที่สำคัญของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯเดิม มายังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯใหม่ ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานในระบบต่างๆได้
 11. 13 กรกฎาคม 2559ประกาศ เรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 12. 8 กรกฎาคม 2559ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 13. 7 กรกฎาคม 2559ประกาศ เรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559
 14. 6 กรกฎาคม 2559กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 15. 3 กรกฎาคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
 16. 24 มิถุนายน 2559ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเกิน
 17. 17 มิถุนายน 2559ประกาศ ปิดระบบไฟฟ้าอาคาร 29 (ชั่วคราว) เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสำรองภายในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น.
 18. 17 มิถุนายน 2559ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชาการ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (รับสมัครถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559)
 19. 2 มิถุนายน 2559ประกาศ เรื่องรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาอาหารและโภชนา (คณะวิทยาศาสตร์)ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559
 20. 31 พฤษภาคม 2559ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 5