ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 24 มกราคม 2563New ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
 2. 15 มกราคม 2563New รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 4
 3. 15 มกราคม 2563New รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 17
 4. 12 มกราคม 2563มหกรรมงานหนังสือ ARIT FAIR 2020 หัวข้อ ภาระกิจสีเขียว Green mission 20-21 มกราคม 2563
 5. 17 ธันวาคม 2562News การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการ และภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 6. 17 ธันวาคม 2562การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 7. 13 ธันวาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติปริยญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 8. 13 ธันวาคม 2562เชิญชวนประกวด idea สร้างสรรค์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 Marketing Content "นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน"
 9. 9 ธันวาคม 2562โครงการอบรมภาษาอาเซียน เลื่อนวันรับลงทะเบียนและวันสอบสัมภาษณ์ การเปิดอบรมภาษาขแมร์ รุ่นที่ 17 และภาษาเมียนม่า รุ่นที่ 4 สำหรับบุคคลทั่วไป
 10. 15 พฤศจิกายน 2562รายชื่อนักศึกษาคะแนนสูงสุด 12 ลำดับ โครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอที (IC3)
 11. 31 ตุลาคม 2562ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร
 12. 15 ตุลาคม 2562การตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
 13. 2 ตุลาคม 2562ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกข้ารับการรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 14. 23 กันยายน 2562รายชื่อนักศึกษา และตารางห้องสอบ IC3 รอบที่1-5
 15. 11 กันยายน 2562ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 16. 4 กันยายน 2562ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
 17. 30 สิงหาคม 2562คณะเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล (OTOP) หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยสู้ตลาดออนไลน์ วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคาร 28
 18. 29 สิงหาคม 2562หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพ (กลุ่ม) พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 19. 29 สิงหาคม 2562ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องทุนการศึกษา เทศโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำการศึกษา 2562
 20. 28 สิงหาคม 2562โครงการสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรมโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระทรงครุฑา รามาวตาร ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์