ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 3 สิงหาคม 2563New ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการและภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 2. 3 สิงหาคม 2563New ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 3. 21 กรกฎาคม 2563กำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 4. 17 กรกฎาคม 2563ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 5. 15 กรกฎาคม 2563HOT ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคในเวลา ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนการศึกษารายปี ประจำปีการศึกษา 2563
 6. 14 กรกฎาคม 2563HOT ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563
 7. 8 กรกฎาคม 2563กำหนดการ สอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 8. 1 กรกฎาคม 2563HOT ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
 9. 26 มิถุนายน 2563บทความ บทสัมภาษณ์ อธิการบดี ผู้บริหาร "คุณธรรมและความโปร่งใส หลักการบริหารงาน มรภ.จันทรเกษม"
 10. 24 มิถุนายน 2563ประกาศ เรื่องกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 11. 11 มิถุนายน 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 12. 7 มิถุนายน 2563HOT ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 13. 6 มิถุนายน 2563ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 14. 2 มิถุนายน 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 15. 28 พฤษภาคม 2563HOT กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 16. 19 พฤษภาคม 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 17. 18 พฤษภาคม 2563ประกาศด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์จัดเส้นทางเครือข่ายหลัก (Router) ใหม่ของมหาวิทยาลัยทดแทนตัวเก่่า
 18. 18 พฤษภาคม 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 19. 17 พฤษภาคม 2563แบบสอบถาม ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ
 20. 27 เมษายน 2563อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21