ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 19 มกราคม 2564Announcement ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. 19 มกราคม 2564Announcement ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 3. 19 มกราคม 2564Announcement ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 4. 13 มกราคม 2564New การปรับรูปแบบและวิธีการประชุมลงนามเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 5. 6 มกราคม 2564ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการจัดกิจกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. 6 มกราคม 2564ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการจัดกิจกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 7. 6 มกราคม 2564ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการจัดกิจกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 8. 25 ธันวาคม 2563รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 9. 24 ธันวาคม 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. 24 ธันวาคม 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 11. 24 ธันวาคม 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 12. 14 ธันวาคม 2563รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 13. 14 ธันวาคม 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 14. 4 ธันวาคม 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง รายชื่อผู้ม่านการกลั่นกรองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 15. 4 ธันวาคม 2563ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัย
 16. 4 ธันวาคม 2563Recruiting ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 17. 4 ธันวาคม 2563Recruiting ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 18. 4 ธันวาคม 2563Recruiting ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 19. 4 ธันวาคม 2563คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดอบรมภาษาขแมร์และภาษาเมียนมา เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป
 20. 1 ธันวาคม 2563ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และประกาศฯ เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ล่วงหน้า