ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 30 กรกฎาคม 2562ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 2. 26 กรกฎาคม 2562นักศึกษาชั้นปี 1 ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ได้ที่อาคาร 28 วันที่ 14,15,16,18 สิงหาคม 2562
 3. 19 กรกฎาคม 2562แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
 4. 18 กรกฎาคม 2562กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 5. 10 กรกฎาคม 2562New การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการและภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 6. 10 กรกฎาคม 2562New การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 7. 25 มิถุนายน 2562คัดเลือกผู้ให้บริการประกอบอาหาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) อาคารมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 8. 20 มิถุนายน 2562กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
 9. 18 มิถุนายน 2562(ขยายวัน)อบรมปรับพื้นฐาน การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาใหม่)
 10. 18 มิถุนายน 2562รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ FM ปลายภาคเรียนที่ 2/2561
 11. 10 มิถุนายน 2562ขยายเวลาตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 12. 10 มิถุนายน 2562กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 13. 7 มิถุนายน 2562แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากบุคลากรไปราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 14. 30 พฤษภาคม 2562รับสมัครนักศึกษาภาคในเวลา เพื่อขอรับทุนการศึกษา "ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์" เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562
 15. 29 พฤษภาคม 2562New การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 61
 16. 17 พฤษภาคม 2562กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 17. 15 พฤษภาคม 2562ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒
 18. 14 พฤษภาคม 2562"ใจดีให้ยืม...น๊านนาน" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้ !! สำหรับนักศึกษาภาคปกติในช่วงปิดเทอม ยืม 15 พ.ค. 62-คืน 15 ส.ค. 62
 19. 8 พฤษภาคม 2562ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 20. 2 พฤษภาคม 2562กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ)