ปฎิทินวิชาการ

วันสอบกลางภาค

25 ก.ย. 2562 (8:00 น.) - 1 ต.ค. 2562 (21:00 น.)