ประกาศรับสมัครนักศึกษาการแพทย์แผนจีน รุ่นที่ 4 ปี 2552 ( หมดเขตวันที่ 15 ธันวาคม 2551)


 

รายละเอียด

  

 

รับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 4 ปี 2552

15 ต.ค. 15 ธ.ค. 2551

สมัครทาง Internet ที่ http://www.chandra.ac.th/ หรือที่สำนักวิทยบริการ
ของมหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ ธ.ทหารไทย ทุกสาขา
หรือกองคลังของมหาวิทยาลัย ก่อน 15 ธ.ค. 2551 ต้องแสดงหลักฐาน
การชำระเงินค่าสมัครสอบที่ห้องสอบข้อเขียนด้วย

 

สอบข้อเขียน

21 ธ.ค. 2551
เวลา 09.00 -11.00 น.

สอบวิชาเคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย
ที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 9 ห้อง 2692 และ 2694

 

สอบสัมภาษณ์

21 ธ.ค. 2551
เวลา 13.00 -16.00 น.

สอบความรู้ทั่วไป ทัศนคติ ท่วงทีวาจาและบุคลิกภาพ
ที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 9 ห้อง 2692 และ 2694

 

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบ

26 ธ.ค. 2551

ป้ายประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และ  http://www.chandra.ac.th/

 

ส่งผลตรวจร่างกายผู้ที่ผ่านการสอบ

29 ธ.ค. 2551
ถึง 7 ม.ค. 2552

X- ray ตรวจเลือดทั่วไป HIV ตาบอดสี และปัสสาวะ ส่งผลที่วิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7 ห้อง 2672
หรือทางไปรษณีย์

 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พจ.บ.

9 ม.ค. 2552

ป้ายประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
ชั้นล่างและชั้น 7 และ  
http://www.chandra.ac.th/

 

นักศึกษา พจ.บ. รายงานตัว

16 ม.ค. 2552

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7 ห้อง 2671

 

อบรมภาษจีนนักศึกษา พจ.บ. ฟรี

1 เม.ย. - 29 พ.ค. 2552

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 8 ห้อง 2682,
2683

 

อบรมสมาธิ สร้างพลังจิต

1-3 มิ.ย. 2552

วัดป่าสุนันทวนาราม หรือ สถานที่อื่นที่เหมาะสม

 

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

10 มิ.ย. 2552

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

ผู้ที่จบปริญญาอื่นมาแล้ว จะได้รับยกเว้นวิชาการศึกษาทั่วไปพร้อมค่าหน่วยกิต ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แพทย์แผนจีนเป็นวิชาชีพที่มีงานรองรับทั้งภาครัฐ เอกชน และส่วนตัว

สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat