ประกาศ เรื่องผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ 50 คะแนนขึ้นไป มีดังนี้
**นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ 50 คะแนนขึ้นไป
สามารถติดต่อขอรับ Certificate จากมหาวิทยาลัย ได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2 ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นตันไป


**นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ
สามารถสอบถามคะแนนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2 และคณะที่นักศึกษาสังกัด
 

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat