ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 35 รายการ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 35 รายการ
..........................................
    
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 35 รายการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคา ประสงค์จะขอดูสภาพครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     ทำการขายทอดตลาด ให้มาพร้อมกัน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่       ................8  เมษายน 2557................เวลา 10.00 น.ถึง 11.00 น. เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้นำไปดูครุภัณฑ์ จำนวน 35 รายการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะขายทอดตลาด หากผู้เข้าร่วมเสนอราคาไม่มาดูสภาพครุภัณฑ์ ในวันและเวลาที่กำหนดให้ ถือว่าผู้เข้าร่วมเสนอราคารายนั้นรับทราบถึงสภาพครุภัณฑ์ที่จะทำการขายทอดตลาดดีแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายในทรัพย์สินที่นำออกมาขายทอดตลาดในครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กำหนดยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่ .........10 เมษายน  2557..................เวลา.....10.00.........น.  และจะทำการเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา...11.00...........น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ณ วันยื่นเสนอราคา ดังนี้
1. ใบเสนอราคาพร้อมปิดผนึกซองราคา จำนวน 1 ฉบับ
2. กรณีบุคคลธรรมดา เข้าเสนอราคาต่อส่วนราชการ ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. กรณีนิติบุคคล เข้าเสนอราคาต่อส่วนราชการให้นำเสาเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน กรณีให้บุคคลอื่นมารับเอกสารเสนอราคาแทน ให้นำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ และในส่วนของเจ้าของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน อย่างละ 1 ชุด
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดครุภัณฑ์ 35 รายการ ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่................28 มีนาคม  2557.............ถึงวันที่.......9  เมษายน  2557...................... หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2942-6900 ต่อ 1130-1132 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินสดชำระให้แก่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทันทีหลังสิ้นสุดการประมูล ณ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
       
                                         -2-/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม...

     -2-
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะส่งมอบครุภัณฑ์ เมื่อผู้ชนะได้ชำระเงินทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าว ภายใน 3 วัน ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ (ถ้ามี) เป็นของผู้ชนะการประมูลทั้งหมด
ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าราคาสูงสุดที่เสนอยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการขายทอดในครั้งนี้

ประกาศ  ณ  วันที่        28     มีนาคม   พ.ศ. 2557

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat