ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2556


สำเนา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
(เงินงบประมาณแผ่นดิน)

                อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ประกาศ
ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป ที่มิต้องเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป การสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (เงิน
                บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
(ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
                ให้ผู้สอบผ่านไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง พร้อมสัญญาค้ำประกัน ที่ กองบริหารงานบุคคล
ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. และเริ่มปฏิบัติงาน
พร้อมบรรจุและแต่งตั้ง ที่ หน่วยงานสังกัด ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
เป็นต้นไป พร้อมนำเอกสารบัตรประชาชนโดยรับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบการรายงานตัว จำนวน ๒ ฉบับ
                อนึ่ง ผู้สอบคัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้น คือ
                     ๑. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
                     ๒. ได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุแต่งตั้ง
                     ๓. ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                  ประกาศ ณ  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                         (ดร.เอนก  เทียนบูชา)
                    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


                                                                       รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
 (แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ ณ วันที่๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
---------------------
๑. สังกัดคณะวิทยาศาสตร
    สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   ลำดับที่  รหัสประจำตัวสอบ             ชื่อ-สกุล
    ๑.         ๖๑๐๒                       นายไพโรจน์ สมุทรักษ์
    ๒.         ๖๑๐๑                       นายนวิน  ครุธวีร์
    ให้ผู้สอบผ่านลำดับที่ ๑  มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒. สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    สาขาวิชาศิลปกรรม
    ลำดับที่    รหัสประจำตัวสอบ          ชื่อ-สกุล
      ๑.         ๗๑๐๒                     นางสาวนรรชนภ  ทาสุวรรณ
    ให้ผู้สอบผ่านลำดับที่ ๑  มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat