ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท


 

 

 

สำเนา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท
----------------------------

 


              ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น
              บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ดังนี้

                                                                                                                                                                    นางสาวเบญจรัตน์ สีหะไกร             ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างพร้อมสัญญาค้ำประกัน ที่ กองบริหารงานบุคคล ในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. และเริ่มปฏิบัติงาน ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

พร้อมนำหลักฐานต่อไปนี้ประกอบการรายงานตัว วุฒิการศึกษา ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน โดยรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ
             อนึ่ง ผู้สอบคัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น คือ
                                  ๑. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
                                  ๒. ได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุแต่งตั้ง
                                  ๓. ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร)

                                                         รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทน

                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat