รับสมัคร จนท ประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง สำนักงานอธิการบดี


สำเนา 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
----------------

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว.๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

                ๑. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
                ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 
                อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๓๔๐.- บาท
                สังกัดงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

                ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
                ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้
                (๑) มีสัญชาติไทย
                (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
                (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                (๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
                (๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                (๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
                (๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

                ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถ ดังนี้
                ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปรืญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ,สาขาการเงินและการธนาคาร ,
                สาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
                ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 
                ๓. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานบัญชีเป็นอย่างดี 
                ๔. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ และรักงานบริการ
                ๕. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
                ๖. ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออก ปลดออกไล่ออก และเลิกจ้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                ๗. ถ้าเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น


                ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕อาคารสำนักงานอธิการบดี ๑๒ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐ - ๙๙ ต่อ ๑๑๔๒,
๐ ๒๕๑๓ ๙๗๓๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

                ๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก 
                ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
                ๔.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ สกอ.รับรองมาตรฐานการศึกษา
                ๔.๓ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๑ รูป 
                ๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
                ๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
                ๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
               ๔.๗ หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
               ๔.๘ หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

              ๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
             ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัคร สัมภาษณ์ และหรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์


             ๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
           ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ๑๒ ชั้น

            ๗. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
           ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ(๖๐%)โดยเรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับคะแนนสูงกว่า
           ๘. การประกาศผลการคัดเลือก
         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะประกาศผลการคัดเลือก ที่ ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ๑๒ ชั้น ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th

          ๙. การบรรจุและแต่งตั้ง
        ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดประกาศรับสมัคร และเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ๖ เดือน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก

         ๑๐. การรายงานตัว
         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา รายงานตัว  ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ๑๒ ชั้น ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

       ๑๑. การเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง
         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
             ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

                 รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล

            รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฎิบัติราชกาแทน

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

 

 

 

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat