ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างหอประชุมศูนย์การศึกษา(จันทรเกษม-ชัยนาท)


รายละเอียดของข่าวประกาศ  

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม (ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท) จำนวน  1 หลัง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.ความเป็นมา

ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม              ในปีงบประมาณ 2554   ได้รับงบประมาณรายได้สำหรับก่อสร้างอาคารหอประชุม (ศูนย์การศึกษา            จันทรเกษม-ชัยนาท)   จำนวน 1 หลัง   งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน   4,635,184.91 บาท  (สี่ล้านหกแสน       สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) 

2. วัตถุประสงค์    

เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

          3.1ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลราคาจ้างดังกล่าว

3.2ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

          3.4ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

          3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีภาคีวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา 1 คน และภาคีสถาปนิก                           สาขาสถาปัตยกรรม  1 คน

 

 

 

 

          3.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานการก่อสร้างอาคาร วงเงินไม่น้อยกว่า             2,300,000.-บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน                ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ โดยผลงานดังกล่าวต้องสร้างแล้วเสร็จด้วยดีไม่เกินระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างฯ

4.  แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

          เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น

5.  ระยะเวลาดำเนินการ   345   วัน       

6.  ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน

          จำนวนงวดในการส่งมอบ 5 งวด

          งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 69 วัน

งวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 140 วัน

งวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน

งวดที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน

          งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญา

7.  วงเงินในการจัดหา

          เงินงบประมาณโครงการ 4,635,184.91 บาท

          ราคากลางงานปรับปรุง 4,635,184.91 บาท

8.  หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานพัสดุ  กองคลัง   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 

 

 

 

9.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะวิจารณ์

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขต        ของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ  (EMS) ส่งไปที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เลขที่  39/1   ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900  โทร 0-2942-6900 ต่อ 1130 โทรสาร 0-2513-9735  หรือ  E-mail  rakchanok@live.chandra.ac.th  โดยระบุชื่อ  ที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์   ที่สามารถติดต่อได้ 

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  อ.6/2554

 การจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม (ศูนย์จันทรเกษม-ชัยนาท)  จำนวน 1  หลัง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลงวันที่.........................................

 

          ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์        จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม (ศูนย์จันทรเกษม-ชัยนาท)     จำนวน   1   หลัง           ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ถนนรัชดาภิเษก   เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  0-2942-6900-99  ต่อ  1130 - 1132  โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนดดังต่อไปนี้

          1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

               1.1 แบบรูปรายการละเอียด

               1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง

               1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (แบบฟอร์มว่าง)

               1.4 แบบสัญญาจ้าง

               1.5 แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา

                       (1) หลักประกันซอง

                       (2) หลักประกันสัญญา

               1.6   สูตรการปรับราคา

               1.7  บทนิยาม

                       (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                       (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

               1.8   แบบบัญชีเอกสาร

                        (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

                        (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

                1.9   รายละเอียดงวดงานและงวดเงิน

                1.10 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์            (สัญญา 3 ฝ่าย) 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

-2-

 

          2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง

          2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

          2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

          2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้อต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย

          2.6 ผู้เสนอราคาต้องมีภาคีวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา 1 คน และภาคีสถาปนิก                     สาขาสถาปัตยกรรม 1 คน

          2.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานการก่อสร้างอาคาร วงเงินไม่น้อยกว่า 2,300,000.- บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน          ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ โดยผลงานดังกล่าวต้องสร้างแล้วเสร็จด้วยดีไม่เกินระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างฯ

 

          3. หลักฐานการเสนอราคา

               ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น  2  ส่วน คือ

                   3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                      (1) ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                        (ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ               จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งออกไม่เกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                         (บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน   6  เดือน  นับถึงวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

 

-3-

 

                   (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                    (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล      ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

                   (4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1)

                 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                   (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา         มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

                   (2) หลักประกันซอง ตามข้อ 1.5 (1) (แยกใส่ซองต่างหากจากเอกสารหลักฐานส่วนที่ 2  โดยระบุหน้าซองให้ชัดเจนว่าหลักประกันซอง)

                   (3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาตามข้อ  2.5  พร้อมทั้งสำเนาสัญญาจ้าง  รับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

                        (4) บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ไม่ต้องกรอกราคา

                   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.8 (2)

 

          4. การเสนอราคา

               4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน          ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน พร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

               4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง  ซึ่งจะต้องแสดงรายการและปริมาณวัสดุอุปกรณ์ ให้ครบถ้วน   (ไม่กรอกราคา) โดยบรรจุปิดผนึกไว้ในซองพร้อมกับแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง ตามข้อ 1.2

 

                                               

                                     

 

 

 

-4-

 

                   4.3  ราคาที่จะเสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวง     ไว้แล้ว  ผู้เสนอราคาต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90 วัน นับแต่วันยื่นซองเอกสารประกวด          ราคาจ้าง   โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้                                             

               4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  345  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทำงาน (ส่งมอบพื้นที่)

               4.5  ก่อนยื่นประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไข ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารทั้งหมดที่          ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  อ.6/2554" ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่..................................................        ระหว่างเวลา  09.00. ถึง 10.00 .  งานพัสดุ ชั้น 2  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม

          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

          คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7(1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคา แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว  คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคา       รายใดก็ได้ แต่ไม่อาจให้ผู้เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้ว

          หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม                ข้อ 1.7(2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา                   และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็น            ผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

 

 

 

 

 

-5-

 

          ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ       ผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันประกวดราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด

          การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา  เว้นแต่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้มหาวิทยาลัยมีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้

          หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป           จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา       แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกำหนดวัน  เวลาและสถานที่   เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ  ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

     4.6  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

            (1)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                    (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง            เริ่มต้นที่ราคา  4,635,184.91  บาท  (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาท              เก้าสิบเอ็ดสตางค์)

                    (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี)                 รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

 

 

-6-

 

                   (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ

                   (5)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาฯ  เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

                   (6)  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   90  วัน นับแต่วันยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง  โดยภายในกำหนดยืนยันราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

                   (7)  ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ  จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกตามข้อ 3.2 มีสิทธิอุทธรณ์ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการ

 (8)  ผู้ชนะการประมูลจะต้องนำราคารวมของงานจ้างทั้งหมดที่ได้ยืนยันต่อผู้ให้บริการตลาดกลางลงรายละเอียดในบัญชีรายการก่อสร้าง (B.O.Q.) ซึ่งจะต้องแสดงราคา ค่าแรงงาน ปริมาณวัสดุอุปกรณ์ ภาษี ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย โดยคงปริมาณและรายการวัสดุเท่ากับที่ได้ยื่นเสนอไว้       ในเอกสารข้อ 4.2  ยื่นต่อประธานคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลา 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ทำการประมูลเสร็จสิ้น เพื่อประกอบราคาประมูลครั้งสุดท้าย                       ซึ่งคณะกรรมการ จะใช้พิจารณาตัดสินต่อไป ทั้งนี้ ต้องอิงราคาของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ สำนักงบประมาณเป็นเกณฑ์

    (9)  ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในอัตราร้อยละ 0.4  แต่ไม่เกิน 10,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  จากวงเงินตามสัญญาจ้าง  ภายใน 30 วัน  (สามสิบวัน) หลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ         ตลาดกลาง

 

          5. หลักประกันซอง

             ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารการประมูลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนเงิน  231,760.- บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)              โดยหลักประกันซอง จะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

-7-

 

           5.1 เงินสด

          5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน           3   วันทำการของทางราชการ

          5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

          5.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ         ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว         โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

          5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

          หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน           นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด            ไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

          การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

มหาวิทยาลัยจะพิจารณายึดหลักประกันซองในกรณีที่ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิเสนอราคากระทำผิดเงื่อนไขการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้  ดังนี้

1)  ไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวันเวลา  และสถานที่ที่กำหนด

2)  มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาแล้วไม่  LOG  IN  เข้าสู่ระบบ

3)  LOG  IN  แล้ว  แต่ไม่เสนอราคาหรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด  โดยเสนอราคาสูงหรือ

     เท่ากับราคาเริ่มต้นการประกวดราคาฯ

          4)  ไม่ลงลายมือชื่อในแบบ  บก.008  ยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา 

 

          6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

          6.1 ในการการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

          6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา      ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เท่านั้น

 

 

 

 

-8-

 

          6.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

                (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                    ของมหาวิทยาลัย

                 (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                (3ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามีกำกับไว้

          6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม       มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ               ไม่ถูกต้อง

          6.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  มิได้ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำการโดย ไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

          ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้         คณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะ        ไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

 

 

 

 

 

-9-

 

          6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5   เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7(2) มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

          ในกรณีนี้หากมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการ        ไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมีอำนาจยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวได้

          7. การทำสัญญาจ้าง

          ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา     ดังระบุในข้อ 1.4 กับมหาวิทยาลัย ภายใน   7   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลราคาได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

          7.1 เงินสด

          7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   วันทำการของทางราชการ

          7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)

          7.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ทราบแล้ว          โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)

          7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

          หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

 

          8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น งวด ๆ ของค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการแบ่งงวดงานงวดเงิน ดังระบุในข้อ 1.9

 

 

 

-10-

 

          9. อัตราค่าปรับ

          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะต้องกำหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา      ต่อวัน

          10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

          ผู้ชนะการประกวดราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ               ในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา     ไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 

          11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น 

          11.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายได้ ปี 2554 และเงินงบประมาณล่วงหน้า ปี 2555 ของศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - ชัยนาท

                  ราคากลางของงานก่อสร้างอาคารหอประชุม (ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - ชัยนาท)           จำนวน 1 หลัง  เป็นเงินทั้งสิ้น  4,635,184.91 บาท  (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย               แปดสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) 

          11.2 เมื่อมหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

                   (1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                    (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

                   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

 

 

 

 

-11-

 

          11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7   มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ         ค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามีรวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น      ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

          11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

 

          12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.6  จะนำมาใช้ในกรณีที่      ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

          12.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและ
ซ่อม
ซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและ
หมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

          12.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อ
วันประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   

           12.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่
จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด  
90 วัน (เก้าสิบวัน) นับจากวันถัดจากวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้ายเป็นวันแรกจนถึงวันที่ผู้รับจ้างแจ้งความจำนงขอเงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ที่มหาวิทยาลัยประทับตรารับเป็นวันสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง เงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้าง         ที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว ๆ หรือให้หักค่างานของงวดต่อไปหรือ หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

          12.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้  ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ          ให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

          12.5 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ของกระทรวงพาณิชย์

 

 

 

 

 

-12-

 

          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุในข้อ 1.6

          12.6 การคำนวณ K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

          12.7 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง      เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อร้างนั้น ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณ ปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

          12.8 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือ K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

          12.9 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำให้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน
ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า
K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว  เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับ        สำนักงบประมาณ

          13.มาตรฐานฝีมือช่าง

          เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน                             อย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

          13.1 ช่างไม้ในอาคาร

          13.2 ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

          13.3 ช่างก่ออิฐ

          13.4 ช่างฉาบปูน

          13.5 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น

          13.6 ช่างเชื่อม

          13.7 ช่างไฟฟ้า

          13.8 ช่างทาสี

         

 

-13-

 

          14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ       ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

 

                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

                                                                             กันยายน  2554

 

ผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการเสนอราคา                 ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้อย่างดีก่อนการเสนอราคาและเงื่อนไขการเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติและเสนอราคา โดยอาศัยรายละเอียดต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้าง  ซึ่งมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat