รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มี.ค.54


(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ข้อ๕ข้อ๑๖ มหาวิทยาลัยจึงประกาศ
รับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ดังนี้

๑.      ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง  อัตราเงินเดือนที่ได้รับ  และหน่วยงานสังกัด
                 
ตำแหน่งอาจารย์      จำนวน      อัตรา
                 
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ และหน่วยงานสังกัด ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

.   คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                 
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป
                         
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  ดังนี้
                         
(๑)   มีสัญชาติไทย
                         
(๒)   อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
                         
(๓)     เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                 
(๔)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
                        
(๕)  ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                        
(๖)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                        
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
                        
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
               
๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                        
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
                 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ที่  กองบริหารงานบุคคล  ชั้น ๕   
อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐
-๙๙ ต่อ ๗๐๔๐,๑๑๔๒
ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ และมหาวิทยาลัย
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ที่ ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี  
ในวันที่   เมษายน ๒๕๕๔  หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์  
www.chandra.ac.th
 

.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก
                 
. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
                 
.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาตรี,
ปริญญาโท และปริญญาเอก
  ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาออกให้  โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย 
และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของการศึกษานั้นๆ  
ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)  
และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. หรือ สกอ.รับรองมาตรฐานการศึกษา
                 
.  รูปถ่าย  ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  จำนวน     รูป
                
.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                จำนวน      ฉบับ
                
. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                             จำนวน     ฉบับ
                
๔.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)                                                        จำนวน      ฉบับ
                
.๗  หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย                    จำนวน     ฉบับ
                
. หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)                               จำนวน    ฉบับ

๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร
                
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ  ๓๐๐  บาท 
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

๖.  เงื่อนไขการรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
                
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง
และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ 
หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นตามประกาศรับสมัครสอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
และถือว่าการรับสมัครและการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกประกอบด้วย
                 
๑.   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน)
                       
๑.๑  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (๔๐ คะแนน)
                               
๑.๑.๑  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน  
                                         
เช่น โปรแกรมประมวลคำ,โปรแกรมทางการคำนวณ  
                               
๑.๑.๒  สามารถทำโปรแกรมนำเสนอได้ 
                       
๑.๒  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   (๔๐ คะแนน)
                                         
๑.๒.๑  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗
                                
๑.๒.๒  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗
                               
๑.๒.๓  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๑
                                          
๑.๒.๔  ภาวะเศรษฐกิจ  สถานการณ์โลก  และเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย 
                                 
๑.๒.๕  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
                                          
             และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)
                       
๑.๓  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( ๔๐  คะแนน)
                 
๒.  ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๘๐  คะแนน)
                      
๒.๑  ความรู้ความสามารถเฉพาะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐  คะแนน)
                              
ประเมิน        อเขียน         าน    ็นพนักงานมหาวิทยาลัย        ความรู้ความสามารถทางด้านสาขา
ที่สอบบรรจุโดยวิธีสอบข้อเขียน
                     
๒.๒  สอบปฏิบัติการสอน  (๔๐ คะแนน) 
                             
สอบสอน ๑ หัวข้อ ในสาขาวิชาที่สมัครสอบโดยใช้เวลา ๑๕ - ๒๐ นาที
                     
๒.๓  สัมภาษณ์   (๔๐ คะแนน)
                             
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
ของผู้สมัคร จากแฟ้มรวบรวมผลงาน หรือความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสร้างสรรค์ เ ชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพ

            ทั้งนี้  ผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการสอบภาค ๑ ในเกณฑ์ร้อยละ ๖๐  จึงมีสิทธิ์เข้าสอบภาค ๒

            .  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
                             
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก  เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดการ  ดังนี้
                             
๘.๑  สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๒๐ คะแนน)  
                                      ในวันที่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ สำหรับสถานที่มหาวิทยาลัยจะแจ้ง
ให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์
www.chandra.ac.th

                               ๘.๒  ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง  (๑๘๐ คะแนน)
                                      
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  (โดยวิธีสอบข้อเขียน)

วัน/เวลาสอบคัดเลือก

หลักสูตร และวิธีการสอบคัดเลือก

วันที่    พฤษภาคม  ๒๕๕ 
เวลา ๑๐.๐๐
- ๑๒.๐๐ น.
(๑๐๐ คะแนน)

    ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง      โดยการประเมิน        อเขียน         าน    ็นพนักงานมหาวิทยาลัย        ความรู้ความสามารถทางด้านสาขาที่สอบบรรจุ

วันที่ ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕เวลา ๑๓.๐๐  น.

- ทดสอบปฏิบัติการสอน  (๔๐ คะแนน) 
-  สอบสัมภาษณ์   (๔๐ คะแนน)

                        สำหรับสถานที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th

                        .  การประกาศผลการสอบคัดเลือก
                              
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่  ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕ 
อาคารสำนักงานอธิการบดี  ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔
 หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th 

                   ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
                              
การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะประกาศโดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุด
เรียงลงมาตามลำดับ
ทั้งนี้  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ๖ เดือน  นับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก

                     ๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน
                            
ผู้ที่สอบผ่านคัดเลือกได้จะต้องสอบได้คะแนนภาค ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และภาค ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
กรณีที่สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาตัดสินผู้ได้คะแนนภาค ๒  เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่าและถ้าสอบคัดเลือกได้คะแนน
ภาค ๒ เท่ากันอีก ให้ตัดสินบรรจุแต่งตั้งโดยใช้ลำดับที่วันเวลาการสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                      ๑๒.  การบรรจุและแต่งตั้ง
                             
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร
และเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้  เป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ที่ต้องรับทราบประกาศการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และให้มารายงานตัวตามกำหนด

                      ๑๓.  การรายงานตัว
                            
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕
อาคารสำนักงานอธิการบดี  ในวันที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
                                       
  ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดประกาศรับสมัคร

                             ๑๔.  การเริ่มปฏิบัติงานและบรรจุแต่งตั้ง
                             
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเริ่มปฏิบัติงานและบรรจุแต่งตั้ง  
ที่ หน่วยงานต้นสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. เป็นต้นไป

 

                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                       ประกาศ    วันที่   ๒๘   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๔

                                                        (นางเกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร)
                                          
รักษาราชการแทน รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
                                                  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

บัญชีรายละเอียดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  

-----------------------------------

                            หน่วยงานสังกัด  อัตราเงินเดือน  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
                            
๑.   คณะวิทยาศาสตร์                                                     จำนวน    อัตรา
                                  
อัตราเงินเดือน (วุฒิ ป.เอก)                                       ๑๙,๖๗๐ บาท
                                  
อัตราเงินเดือน (วุฒิ ป.โท)                                         ๑๔,๕๕๐ บาท
                                  
๑.๑  สาขาวิชาคณิตศาสตร์                           จำนวน    อัตรา
                                          
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                                 
๑.๒  สาขาวิชาชีววิทยา                                จำนวน    อัตรา
                                         
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ จุลชีววิทยา และสัตววิทยา
                                 
๑.๓  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย      จำนวน    อัตรา
                                        
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวอนามัย หรือสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือ
                                         
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวอนามัย หรือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องมีแผนการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก และทำการศึกษาต่อ ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

                              ๒.   คณะวิทยาการจัดการ                                                           จำนวน    อัตรา
                                   
อัตราเงินเดือน                                                                       ๑๔,๕๕๐ บาท
                                   
๒.๑  สาขาวิชาการบัญชี                                 จำนวน    อัตรา
                                          
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี (บธ.ม.,บช.ม.) และต้องสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านการบัญชี (บธ.บ.,บช.บ.) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
ต้องมีแผนการศึกษาในระดับปริญญาเอก และทำการศึกษาต่อ ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
                                  
๒.๒  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   จำนวน    อัตรา
                                          
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องมีแผนการศึกษาในระดับปริญญาเอก และทำการศึกษาต่อ ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
                                          
-  มีประสบการณ์ด้านการสอน และการบริหารโครงการ

                           ๓.  คณะศึกษาศาสตร์                                         จำนวน    อัตรา
                               
อัตราเงินเดือน (วุฒิ ป.เอก)                           ๑๙,๖๗๐  บาท
                               
อัตราเงินเดือน (วุฒิ ป.โท)                             ๑๔,๕๕๐ บาท
                                
๓.๑  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(๕ ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
                                      
๓.๑.๑  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
                                      
๓.๑.๒  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (กศม., ค.ม., อ.ม., ศษ.ม.)
และต้อง
อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
                                      
๓.๑.๓  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องมีแผนการศึกษาในระดับปริญญาเอก และทำการศึกษาต่อ
ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

                             ๔.  คณะเกษตรและชีวภาพ                                  จำนวน    อัตรา
                                  
อัตราเงินเดือน (วุฒิ ป.เอก)                           ๑๙,๖๗๐  บาท
                                  
อัตราเงินเดือน (วุฒิ ป.โท)                             ๑๔,๕๕๐ บาท
                                  
๔.๑  สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
                                         
๔.๑.๑ สำเร็จการศึกษาสัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต(สพ.บ.) และต้องอยู่ระหว่างการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทควบเอก
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
                                        
๔.๑.๒ สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต(สพ.บ.) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสัตวศาสตร์,พิษวิทยา โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
ต้องมีแผนการศึกษาในระดับปริญญาเอก และทำการศึกษาต่อ ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

                            ๕.  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท            จำนวน    อัตรา
                                
อัตราเงินเดือน                                                                       ๑๙,๖๗๐  บาท
                                
๕.๑  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                                        
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์

 

 

*******

           

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat