ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)


รายละเอียดของข่าวประกาศ

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การประกวดราคาจ้างปรับปรุง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

•1.          ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 2553  ได้รับงบประมาณเงินรายได้สำหรับโครงการปรับปรุง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)  จำนวน 1 งาน  งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน   10,840,000.00     บาท   (สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

               

•2.       วัตถุประสงค์      

เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค)ให้เหมาะสมกับงานบริการอย่างมีคุณภาพ รองรับการฝึกประสบการณ์วิชาของนักศึกษาที่ฝึกงานทางด้านการโรงแรมและงานบริการอื่น ๆ 

                 

•3.       คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

•3.1    ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลราคาจ้างดังกล่าว

•3.2    ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

•3.3    ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง    เป็นธรรม

•3.4    ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

•3.5    มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,420,000.00บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) (สัญญาเดียว)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเชื่อถืออายุผลงานไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทำการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

 

 

 

 

                3.6.  กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า  จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า  ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457  ลงวันที่  16  มีนาคม  2543  ดังนี้

                      3.6.1  กรณีเป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่  จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์       

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง  กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

                      3.6.2  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง         ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในหลักการเข้าเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัย    ราชภัฏจันทรเกษม  และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคาจ้าง     ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลัก  รายเดียว  เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

                    7. ผู้ที่ยื่นความจำนงขอซื้อเอกสารประกวดราคา     ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท /ห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล  แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อซื้อเอกสารการประมูลด้วยตนเองได้  ก็สามารถมอบอำนาจในกรรมการอื่นหรือหุ้นส่วน     หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็น

ผู้ดำเนินการแทนได้  ทั้งนี้โดยผู้มาติดต่อขอรับเอกสารการประมูลแทนบริษัท / ห้างดังกล่าว  จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น       พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท / ห้าง    (ถ้ามี)    มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

•4.       แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

•4.1    ชื่อโครงการ :  งานปรับปรุง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)

•4.2    ขอบเขตงาน

•1.       งานปรับปรุงชั้น 2                                                                       จำนวน        1     งาน

•2.       งานปรับปรุงชั้น 3                                                                       จำนวน        1     งาน

•3.       งานปรับปรุงชั้น 4                                                                       จำนวน        1     งาน

•4.       งานปรับปรุงชั้น 5                                                                       จำนวน        1     งาน

                                                                                                                                                                2

 

•5.       งานปรับปรุงชั้น 6,                                                                      จำนวน        1     งาน

  • บริเวณบันไดขึ้นลงตลอด 6 ชั้น ,
  • บริเวณด้านหน้าอาคารชั้น1 และภายในอาคารชั้น 1

6.     งานสีภายในอาคาร                                                                     จำนวน        1     งาน

7.     งานสีภายนอกอาคาร                                                                  จำนวน        1     งาน

•4.3    รายละเอียดของงาน

•4.3.1           หมวดค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

งานปรับปรุงชั้นที่ 2

                     งานปรับปรุงชั้นที่ 2 ห้องจันทรา 1,2,3 ห้องวีไอพี 1,2,3  ห้องหัวหน้าฝ่ายจัดฝ่ายจัดเลี้ยงและบริเวณทางเดินหน้าห้องประชุมทั้งหมด                                                                                                                                     

1

ผนัง

 

 

1.1

รื้อวงกบบานเกล็ดผนังข้างห้องจันทรา 1 ฝั่งตรงข้ามหน้าลิฟท์ ขนาด 3.8 ตร.ม

1.00

 งาน

1.2

ก่อผนังส่วนที่รื้อด้วยอิฐมอญ พร้อมฉาบเรียบปิดทับ

3.80

 ตร.ม.

1.3

ลอกวอลเปเปอร์เดิมทั้งด้านนอกและด้านในออกทั้งหมด(ยกเว้นห้องหัวหน้าจัดเลี้ยง)

1.00

 งาน

1.4

ทาสีน้ำอะคริลิก100 % ชนิดกึ่งเงาสามารถลบความสกปรกได้

400.00

 ตร.ม.

 

 (จะต้องปรับแต่งผิว แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วทาสีจริงอย่างน้อย2 ครั้ง)พื้นที่ที่เป็นโลหะให้ใช้สีน้ำมันทา

 

 

1.5

ติดตั้งบัวไม้สักพื้น  หน้ากว้าง 10 ซม.(ตามตัวอย่างห้อง 408)ตลอดพื้นที่ ชั้นที่ 2 ได้แก่ ห้องจันทรา 1,2,3 ห้องวีไอพี  2,3 และบริเวณทางเดินหน้าห้องประชุมทั้งหมด

165.00

 ม.

 

 

 

 

2

พื้น

2.1

งานรื้อพรมเดิมของชั้น 2 ออกทั้งหมด

1.00

 งาน

2.2

ห้องจันทรา 1 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

64.00

 ตร.ม.

2.3

ห้องจันทรา 2 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

64.00

 ตร.ม.

2.4

ห้องจันทรา 3  ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

64.00

 ตร.ม.

2.5

ห้องวีไอพี 2   ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

32.00

 ตร.ม.

2.6

ห้องวีไอพี 3  ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

32.00

 ตร.ม.

2.7

ทางเดิน  ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

90.00

 ตร.ม.

3

-3-

2.8

ซ่อมแซมเวที จันทรา 1 ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

1.00

 งาน

2.9

ซ่อมแซมเวที จันทรา 2 ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

1.00

 งาน

2.10

ซ่อมแซมเวที จันทรา 3 ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

1.00

 งาน

 

 

 

 

3

งานฝ้าเพดาน

3.1

ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มิล โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ห้องจันทรา 1

64.00

 ตร.ม.

3.2

ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มิล โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ห้องจันทรา 2

64.00

 ตร.ม.

3.3

ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มิล โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ห้องจันทรา 3

76.00

 ตร.ม.

3.4

ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มิล โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ห้องวีไอพี 2

32.00

 ตร.ม.

3.5

ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มิล โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ห้องวีไอพี 3

32.00

 ตร.ม.

 

หมายเหตุ ฝ้าในห้องประชุมปรับระดับตามแบบ

 

 

3.6

ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบบริเวณทางเดิน

90.00

 ตร.ม.

 

 

 

 

4

งานไฟฟ้า

4.1

โคมไฟฟ้าดาวไลว์ 4 "  เเบบฝังฝ้า แผ่นสะท้อนแสงเป็น

188.00

 ดวง

 

อลูมิเนียมขอบสีขาวพร้อมหลอดประหยัดไฟรูปทรงเกลียวพายุ

 

 

 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 W สามารถใช้กับหลอดประหยัดไฟ ขั้ว E 27

 

 

 

ได้ทุกแบบและมีขายึดฝ้า 3 ขา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

 

 

 

4.2

จัดเก็บสายไฟและสายลำโพงเดิมที่อยู่ภายในห้องประชุมทั้งหมด 

22.00

 จุด

 

   เดินในท่อที่ใช้สำหรับเดินสายไฟผนังผนังทั้งหมด 

 

 

4.3

สายไฟฟ้าVAF. 2 x 1.5 Sq.mm.

300.00

 ม.

4.4

สวิทซ์ปิด-เปิด ขนาด 16 A -250 VAC (Panasonic, Bticino  หรือ Clipsal )

21.00

 จุด

 

 

 

                  4

 

 

 

5

งานปรับปรุงประตูและหน้าต่าง

5.1

ตัดบานประตู  ซ่อมแซม ให้อยู่สภาพปกติ พร้อมทำสีใหม่       (รวมวงกบ)

14.00

 บาน

5.2

ซ่อมแซมหน้าต่าง ให้อยู่สภาพปกติ พร้อมทำสีใหม่(รวมวงกบ)

1.00

 งาน

 

 

 

 

6

งานปรับปรุงชั้นที่ 2 ห้องจันทรา 1,2,3 ห้องวีไอพี  -

1,2,3 และทางเดิน (เพิ่มเติม)

6.1

งานรื้อถอน บัวหินขัดเดิมโดยรื้อสกัดออกพร้อมฉาบแต่งผนัง

33.00

 เมตร

6.2

งานรื้อถอน บานเกล็ดหน้าต่าง W5 + อุปกรณ์ ทั้งหมด

3.00

 ชุด

6.3

งานรื้อถอน งานตัดวงกบเหล็ก พร้อมแต่งเชื่อมรอยตัดต่อให้เรียบร้อย(ตัดตามที่ระบุในแบบขยายหน้าต่าง W5)

1.00

 งาน

6.4

งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเซรามิกซ์เดิม บริเวณเฉลียง และ ห้องหัวหน้าฝ่าย ฯ

18.00

 ตร.ม.

 

 

 

 

7

ผนัง (เพิ่มเติม)

7.1

ติดตั้งบัวพื้นไม้สัก หน้ากว้าง 10 ซ.ม.(ตามตัวอย่างห้อง 408)

33.00

 เมตร

 

  ตลอดบริเวณทางเดินหน้าห้องประชุม

 

 

 

 

 

 

8

พื้น(เพิ่มเติม)

8.1

เฉลียง ปูกระเบื้องเซรามิกซ์ ขนาด 12"x12" (เลือกสี - และลายภายหลัง)

8.00

 ตร.ม.

8.2

ห้องหัวหน้าฝ่าย ฯ  ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

10.00

 ตร.ม.

 

(เลือกสีและลายภายหลัง)

 

 

8.3

ห้องวีไอพี 1   ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

26.00

 ตร.ม.

 

 

 

 

 

9

งานฝ้าเพดาน(เพิ่มเติม)

9.1

ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง หน้ากว้าง 2"  ริมผนังและเสา -

230.00

 เมตร

 

(บริเวณฝ้า ชั้น 2 ทั้งหมด ต้องนำรูปแบบและสีมาให้พิจารณาก่อน)

 

 

 

 

5

 

 

 

10

งานปรับปรุงประตูและหน้าต่าง (เพิ่มเติม)

10.1

ประตูอลูมิเนียมของเดิมรื้อออกปรับบานตามระดับพื้นใหม่พร้อมซ่อมแซมแล้วติดตั้งเข้าที่เดิม

3.00

 ชุด

10.2

บานประตูไม้ของเดิมรื้อออกปรับบานตามระดับพื้นใหม่

1.00

 บาน

10.3

ติดตั้งหน้าต่าง     5

3.00

 ชุด

 

 

 

 

11

งานขนย้ายเศษวัสดุงานชั้น 2 ทั้งหมด

1.00

 งาน

 

งานปรับปรุงบริเวณชั้น 3

 

1

ผนังห้องราชพฤกษ์และทางเดิน

 

 

1.1

ลอกวอลเปเปอร์เดิมออก

1.00

 งาน

1.2

ทาสีน้ำอะคริลิก100 % ชนิดกึ่งเงาสามารถลบความสกปรกได้

132.50

 ตร.ม.

 

(จะต้องปรับแต่งผิว แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วทาสีจริงอย่างน้อย2 ครั้ง)พื้นที่ที่เป็นโลหะให้ใช้สีน้ำมันทา

 

 

1.3

ติดตั้งบัวไม้สักพื้นส่วนภายในห้อง  หน้ากว้าง 10 ซม.(ตามตัวอย่างห้อง 408)

42.00

 ม.

 

 

 

 

2

พื้นห้องราชพฤกษ์

 

 

2.1

งานรื้อพรมเดิมออกทั้งหมดของชั้น 3

1.00

 งาน

2.2

ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

128.00

 ตร.ม.

2.3

ทางเดินตลอดทางเดินหน้าห้องอินทนินและห้องราชพฤกษ์ 

ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

90.00

 ตร.ม.

 

 

3

ผนังห้องอินทนินและทางเดิน

 

 

3.1

ลอกวอลเปเปอร์เดิมออก

1.00

 งาน

3.2

ทาสีน้ำอะคริลิก100 % ชนิดกึ่งเงาสามารถลบความสกปรกได้

132.50

 ตร.ม.

 

(จะต้องปรับแต่งผิว แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วทาสีจริงอย่างน้อย2 ครั้ง)พื้นที่ที่เป็นโลหะให้ใช้สีน้ำมันทา

 

 

6

4

งานฝ้าเพดาน (ห้องราชพฤกษ์และอินทนิน)

4.1

งานรื้อฝ้าเพดานเดิม

1.00

 งาน

4.2

ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มิล โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

 เล่นระดับ

 

 

 

 - ห้องราชพฤกษ์

128.00

 ตร.ม.

 

 - ห้องอินทนิน

140.00

 ตร.ม.

 

 -  ทางเดินตลอดทางเดินหน้าห้องห้องราชพฤกษ์(ระดับเดียว)

40.00

 ตร.ม.

 

 

 

 

5

งานไฟฟ้า(ห้องราชพฤกษ์ ทางเดิน และห้องอินทนิน)

5.1

โคมไฟฟ้าดาวไลว์ 4 " เเบบฝังฝ้า แผ่นสะท้อนแสงเป็น

158.00

 ดวง

 

อลูมิเนียมขอบสีขาวพร้อมหลอดประหยัดไฟรูปทรงเกลียวพายุ

 

 

 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 W สามารถใช้กับหลอดประหยัดไฟ ขั้ว E 27

 

 

 

ได้ทุกแบบและมีขายึดฝ้า 3 ขา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

 

 

5.2

จัดเก็บสายสัญญาณและสายลำโพงเดิมที่อยู่ภายในห้องประชุมทั้งหมด เดินในท่อที่ใช้สำหรับเดินสายไฟผนังทั้งหมด 

12.00

 จุด

5.3

สายไฟฟ้าVAF. 2 x 1.5 Sq.mm.

280.00

 ม.

5.4

สวิทซ์ปิด-เปิด ขนาด 16 A -250 VAC (Panasonic, Bticino  หรือ Clipsal )

19.00

 จุด

 

 

 

 

 

งานปรับปรุงชั้นที่ 3 ห้องอินทนิน,ห้องราชพฤกษ์,และทางเดิน (เพิ่มเติม)

 

 

6

งานรื้อถอน

6.1

บัวหินขัดเดิมโดยรื้อสกัดออกพร้อมฉาบแต่งผนัง(ทั้งหมดตามหน้างานจริง)

 

 

33.00

 เมตร

6.2

บานเกล็ดหน้าต่าง W6 + อุปกรณ์ ทั้งหมด

1.00

 ชุด

6.3

งานตัดวงกบเหล็ก พร้อมแต่งเชื่อมรอยตัดต่อให้เรียบร้อย

1.00

 งาน

 

(ตัดตามที่ระบุในแบบขยายหน้าต่าง W6)

 

 

6.4

พื้นกระเบื้องเซรามิกซ์เดิม บริเวณเฉลียง,ห้องผู้จัดการฯ

16.00

 ตร.ม.

6.5

งานเจาะผนังก่ออิฐเดิมเพื่อติดตั้งหน้าต่าง W8

1.00

 งาน

 

 7

 

 

 

 

7

ผนัง

7.1

ติดตั้งบัวพื้นไม้สัก (ตามตัวอย่างห้อง 408) หน้ากว้าง 10 ซ.ม.บริเวณทางเดิน

           33.00

 เมตร

 

 

 

 

8

พื้น

8.1

เฉลียง ปูกระเบื้องเซรามิกซ์ ขนาด 12"x12" (เลือกสีและลายภายหลัง)

6.00

 ตร.ม.

8.2

ห้องหัวหน้าฝ่าย ฯ  ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

10.00

 ตร.ม.

 

(เลือกสีและลายภายหลัง)

 

 

 

 

 

 

9

งานฝ้าเพดาน

9.1

ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง หน้ากว้าง 2"  ริมผนังและเสา -

186.00

 เมตร

 

(บริเวณฝ้า ชั้น 3 ทั้งหมด)

 

 

 

 

 

 

10

งานปรับปรุงประตูและหน้าต่าง

10.1

ประตูอลูมิเนียมของเดิมรื้อออกปรับบานตามระดับ -

3.00

 ชุด

 

พื้นใหม่แล้วติดตั้งเข้าที่เดิม

 

 

10.2

บานประตูไม้ของเดิมรื้อออกปรับบานตามระดับ -

17.00

 บาน

 

พื้นใหม่แล้วติดตั้งเข้าที่เดิมและซ่อมแซมให้ปกติเรียบร้อย

 

 

10.3

ติดตั้งหน้าต่าง 6

1.00

 ชุด

10.4

ติดตั้งหน้าต่าง 8  หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ขนาดวงกบ 80x40 cm. อลูมิเนียมสีงาช้าง กระจกหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. มีที่ล็อก รายละเอียดตามแบบ

1.00

 ชุด

 

 

 

 

11

 งานขนย้ายเศษวัสดุงานชั้น 3 ทั้งหมด

1.00

 งาน

 

งานปรับปรุงบริเวณชั้น 4

 

 

 

8

 

งานปรับปรุงทางเดินหน้าห้องพักและบริเวณโถงหน้าลิฟท์ ชั้น 4

1

งานผนังตลอดทางเดินและบริเวณโถงหน้าลิฟท์

 

 

1.1

ลอกวอลเปเปอร์เดิมออก

1.00

 งาน

1.2

ทาสีน้ำอะคริลิก100 % ชนิดกึ่งเงาสามารถลบความสกปรกได้

214.00

 ตร.ม.

 

(จะต้องปรับแต่งผิว แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วทาสีจริงอย่างน้อย2 ครั้ง)พื้นที่ที่เป็นโลหะให้ใช้สีน้ำมันทา

 

 

 

 

 

 

2

งานพื้น

 

 

2.1

งานรื้อพรมเดิมออกทั้งหมด

1.00

 งาน

2.2

พื้นที่ทางเดิน ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

137.00

 ตร.ม.

2.3

งานตัดบานประตูพร้อมทำสีใหม่เนื่องจากปูกระเบื้องแกรนิตโต้         

3.00

 บาน

2.4

ติดตั้งบัวพื้นไม้สัก (ตามตัวอย่างห้อง 408) หน้ากว้าง 10 ซ.ม.บริเวณทางเดินและพื้นที่ หน้าลิฟท์

90.00

 เมตร

 

 

 

 

งานปรับปรุงชั้นที่ 4 ตลอดทางเดินและบริเวณโถงหน้าลิฟท์ (เพิ่มเติม)

3

งานรื้อถอน

3.1

พื้นกระเบื้องเซรามิกซ์เดิม บริเวณเฉลียง

10.00

 ตร.ม.

3.2

งานรื้อถอนฝ้าเพดาน T-BAR ของเดิม ที่ระบุในแบบ

127.00

 ตร.ม.

 

 

 

 

4

พื้น

4.1

เฉลียง ปูกระเบื้องเซรามิกซ์ ขนาด 12"x12" (เลือกสี -และลายภายหลัง)

10.00

 ตร.ม.

 

 

 

 

5

งานฝ้าเพดาน

5.1

ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มิล. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

127.00

 ตร.ม.

5.2

ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง หน้ากว้าง 2"  ริมผนังและเสา -

129.00

 เมตร

 

(บริเวณฝ้า ชั้น 4 ทั้งหมด)

 

 

5.3

ทำช่อง SERVICE ที่ฝ้า ขนาด 0.60x0.60 ม.

6.00

 จุด

 

 

 

9

 

 

 

6

งานทาสีอาคาร

6.1

งานทาสีฝ้า

127.00

 ตร.ม.

 

 

 

 

7

งานไฟฟ้า

7.1

โคมไฟฟ้าดาวไลว์ 4 "  เเบบฝังฝ้า แผ่นสะท้อนแสงเป็น

83.00

 ดวง

 

อลูมิเนียมขอบสีขาวพร้อมหลอดประหยัดไฟรูปทรงเกลียวพายุ

 

 

 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 W สามารถใช้กับหลอดประหยัดไฟ ขั้ว E 27

 

 

 

ได้ทุกแบบและมีขายึดฝ้า 3 ขา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

 

 

7.2

สายไฟฟ้าVAF. 2 x 1.5 Sq.mm.

300.00

 ม.

7.3

สวิทซ์ปิด-เปิด ขนาด 16 A -250 VAC (Panasonic, Bticino  หรือ Clipsal )

8.00

 จุด

 

 

 

 

งานปรับปรับปรุงห้องพักชั้น 4 จำนวน 19 ห้อง

8

พื้นห้อง

8.1

รื้อพรมเก่าออก 19 ห้อง ห้องละ 19.00 ตร.ม.

1.00

งาน

8.2

พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ เกรด A ขนาด 60 x 60 ซม.  จำนวน 19 ห้องห้องละ 19.00 ตร.ม.

361.00

ตร.ม.

 

 

 

 

9

ผนังห้องพัก

9.1

ลอกวอลเปเปอร์เดิมออก จำนวน 19 ห้อง ห้องละ 28 ตร.ม.

532.00

ตร.ม.

9.2

ทาสีน้ำอะคริลิก100 % ชนิดกึ่งเงาสามารถลบความสกปรกได้

532.00

ตร.ม.

 

(จะต้องปรับแต่งผิว แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วทาสีจริงอย่างน้อย2 ครั้ง)พื้นที่ที่เป็นโลหะให้ใช้สีน้ำมันทา  จำนวน 19 ห้อง ห้องละ 28. ตร.ม

 

 

9.3

ติดตั้งบัวไม้พื้น หน้ากว้าง 10 ซม.(ตามตัวอย่างห้อง 408)จำนวน 19 ห้อง

380.00

ม.

 

 

 

 

10

ตู้เสื้อผ้า (ตามตัวอย่างห้อง 408)

10.1

ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าเดิม โดยเปลี่ยนแผ่นไม้หน้าบานประตู,มือจับ

19.00

ชุด

 

พร้อมทำสีใหม่รายละเอียดตามแบบ (ห้องละ 1ชุด)

 

 

 

 

10

 

 

 

11

งานหัวเตียง (ตามตัวอย่างห้อง 408)

19.00

ชุด

11.1

ตู้ปรับปรุงหัวเตียงโดยรื้อของเก่าออกและตีไม้เป็นแนวเส้นตามแบบห้องละ 1 ชุด

 

 

 

 

 

 

12

ตู้หัวเตียงไม้ (ตามตัวอย่างห้อง 408)

19.00

ชุด

12.1

ตู้หัวเตียงไม้ขนาด 40x40x50 ซม. ทำสีให้เข้ากับตู้เสื้อผ้า ห้องละ 1 ชุด

 

 

 

 - รายละเอียดดูจากแบบและตัวอย่างของจริงห้อง 408

 

 

 

 

 

 

13

งานตู้ไซด์บอร์ด(ตามตัวอย่างห้อง 408)

13.1

ตู้ไซด์บอร์ดวางทีวีและเก็บตู้เย็นได้(2.00-2.20)x55x0.8เมตร

19.00

ชุด

 

และแก้ไขบานยึดติดกับตัวตู้ไซด์บอร์ด ห้องละ 1 ชุด

 

 

 

 - รายละเอียดเพิ่มดูจากแบบ และตัวอย่างของจริงห้อง 408

 

 

 

 

 

 

14

สตูไม้ (ตามตัวอย่างห้อง 408)

19.00

ตัว

14.1

 สตูไม้ 1 ตัวพร้อมหุ้มหนังเทียม ห้องละ 1 ตัว

 

 

 

  - รายละเอียดเพิ่มดูจากแบบ และตัวอย่างของจริงห้อง 408

 

 

 

 

 

 

15

งานฝ้า

15.1

รื้อฝ้าเก่าจำนวน 19 ห้อง ห้องละ 22.00 ตร.ม

1.00

งาน

15.2

ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มิล โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี จำนวน 19 ห้อง ห้องละ 22.00 ตร.ม

418.00

ตร.ม.

 

 

 

 

16

งานระบบไฟฟ้า

16.1

ติดตั้งโคมไฟฟ้าดาวไลว์ 4 "  เเบบฝังฝ้า แผ่นสะท้อนแสงเป็นอลูมิเนียมขอบสีขาวพร้อมหลอดประหยัดไฟรูปทรงเกลียวพายุขนาดไม่น้อยกว่า 8 W สามารถใช้กับหลอดประหยัดไฟ ขั้ว E 27ได้ทุกแบบและมีขายึดฝ้า 3 ขา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 19 ห้องห้องละ 7 ชุด

 

 

11

 

133.00

 ดวง

16.2

ติดตั้งผนังสวิทซ์และปลั๊ก จำนวน  4 จุด/ห้อง (ตามตัวอย่าง) รวม19ห้อง

76.00

 จุด

 

 (สวิทซ์ปิด-เปิด 16 A -250 VAC (Panasonic, Bticino  หรือ Clipsal )

 

 

16.3

เดินสายไฟใหม่ทั้งหมด  19 ห้อง โดยสายไฟเดินตามผนังต้องใส่ท่อร้อย สายไฟและขนาดของสายไฟต้องเป็นไปตามมาตราฐานขั้นต่ำ ของความต้องการกระแสแต่ละจุด

19.00

 ห้อง

 

 -  สายไฟแสงสว่าง ขนาดไม่ต่ำกว่า VAF. 2 x 1.5 Sq.mm.

 

 

 

 -  สายไฟปลั๊กซ์ขนาดไม่ต่ำกว่า VAF. 2 x 2.5 Sq.mm.

 

 

 

 

 

 

17

 งานปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 19 ห้อง

17.1

 ติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำ(SLIDING DOOR SHOWER ENCLOSURES)

19.00

 ชุด

 

    - แบบบานเลื่อน 2 ด้าน  ความสูงจากพื้นห้องน้ำประมาณ 2 ม.

 

 

 

   - กรอบเฟรมอลูมิเนียมสีขาวหรือครีม   กรอบเฟรมแบบบาง 

 

 

 

-  ใช้แผ่นพลาสติก อะครีลิค สีขุ่น ทนทานไม่แตกง่าย ( ABS

    หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พร้อมลายสติกเกอร์ (เสนอรูปแบบ

       ก่อน)) 

 

 

 

    - อุปกรณ์ประกอบครบชุดเป็นสแตนเลสอย่างดีทั้งหมด

 

 

17.2

รื้อวงกบประตูพร้อมบานประตูออก

19.00

 จุด

17.3

ติดตั้งวงกบไม้เต็ง+ประตูไม้เนื้อแข็งเกล็ดตลอดบานขนาด 0.80x2.00 ม.

19.00

 ชุด

17.4

งานเพิ่มขารับอ่างล้างหน้า (ตามแบบห้อง 408) จำนวน 19 ห้อง

19.00

 ชุด

17.5

ติดตั้งฝาครอบท่อน้ำทิ้งแบบดักกลิ่น ขนาดประมาณ 2 นิ้ว ห้องละ 2 ฝา จำนวน 19 ห้อง

38.00

 ฝา

 

 

 

 

18

งานปรับปรุงประตูหน้าต่าง

18.1

ตัดบานประตูหน้าห้องเดิมพร้อมติดตาแมวและอุปกรณ์ ลูกบิด 

19.00

 ชุด

 

 และบานพับ ทำสีใหม่  จำนวน 19 ห้อง

 

 

18.2

รื้อหน้าต่างเก่าออก จำนวน 19 ห้อง

1.00

 งาน

 

12

 

18.3

ติดตั้งหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม บานเลื่อนแบบเปิดได้ 2 บาน และมีบานตายอยู่ด้านข้างอีก 2 บาน

19.00

 ชุด

 

  - กรอบเป็นอลูมิเนียมอบสีงาช้าง (หรือสีอื่นตามที่

     คณะกรรมการพิจารณา)

 

 

 

  - กระจกสีชาอ่อน(หรือสีตามที่กรรมการพิจารณา)ความหนาไม่

     น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 6 มม. 

 

 

19

งานปูพื้นห้องน้ำ จำนวน 7 ห้อง 407 , 408 , 410 , 411 , 412 ,   

  413 , 414  หรือ ตามข้อกำหนดของกรรมการ

19.1

ทำการรื้อถอนและขนย้าย   จำนวน 7 ห้อง

35.00

 ตร.ม.

19.2

ปูกระเบื้องขนาด 8 x 8 นิ้ว  จำนวน 7 ห้อง

35.00

 ตร.ม.

 

  - วิธีการปูกระเบื้องจะทำตามวิธีมาตรฐานขั้นตอนสำหรับ

     ห้องน้ำ

 

 

 

 

 

 

20

งานเปลี่ยนกระจกส่องหน้าในห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง (ชั้น 4-5)

20.1

ขนาดกระจกตามของเดิม ใช้กระจกหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พร้อม เปลี่ยนกรอบไม้สักใหม่สีขาวงาช้าง

4.00

 บาน

 

 

 

 

21

งานปรับปรุงห้องน้ำสำหรับห้องพัก 408

21.1

ติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำ(SLIDING DOOR SHOWER ENCLOSURES)

1.00

 ชุด

 

- แบบบานเลื่อน 2 ด้าน  ความสูงจากพื้นห้องน้ำประมาณ 2 ม.

 

 

 

- กรอบเฟรมอลูมิเนียมสีขาวหรือครีม   กรอบเฟรมแบบบาง 

 

 

 

 - ใช้แผ่นพลาสติก อะครีลิค สีขุ่น ทนทานไม่แตกง่าย ( ABS ) 

    หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมลายสติกเกอร์ (เสนอรูปแบบ

    ก่อน)  

 

 

 

- อุปกรณ์ประกอบครบชุดเป็นสแตนเลสอย่างดีทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

22

 งานขนย้ายเศษวัสดุงานชั้น 4 ทั้งหมด

1.00

 งาน

 

งานปรับปรุงบริเวณชั้น 5

 

งานปรับปรุงทางเดินหน้าห้องพักและบริเวณโถงหน้าลิฟท์ ชั้น 5

 

 

1

งานผนังตลอดทางเดินและบริเวณโถงหน้าลิฟท์

 

 

1.1

ลอกวอลเปเปอร์เดิมออก

1.00

 งาน

1.2

ทาสีน้ำอะคริลิก100 % ชนิดกึ่งเงาสามารถลบความสกปรกได้

214.00

 ตร.ม.

(จะต้องปรับแต่งผิว แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วทาสีจริง  อย่างน้อย2 ครั้ง)พื้นที่ที่เป็นโลหะให้ใช้สีน้ำมันทา2 ครั้ง)พื้นที่ที่เป็นโลหะให้ใช้สีน้ำมันทา

 

 

 

 

 

 

2

งานพื้น

 

 

2.1

งานรื้อพรมเดิมออกทั้งหมด

1.00

 งาน

2.2

พื้นที่ทางเดิน ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

137.00

 ตร.ม.

2.3

งานตัดบานประตูพร้อมทำสีใหม่เนื่องจากปูกระเบื้องแกรนิตโต้         

3.00

 บาน

2.4

ติดตั้งบัวพื้นไม้สัก (ตามตัวอย่างห้อง 408) หน้ากว้าง 10 ซ.ม.บริเวณทางเดินและพื้นที่ หน้าลิฟท์

90.00

 เมตร

 

 

 

 

งานปรับปรุงชั้นที่ 5 (เพิ่มเติม)

3

งานรื้อถอน

3.1

พื้นกระเบื้องเซรามิกซ์เดิม บริเวณเฉลียง

10.00

 ตร.ม.

3.2

งานรื้อถอนฝ้าเพดาน T-BAR ของเดิม ที่ระบุในแบบ

127.00

 ตร.ม.

 

 

 

 

4

พื้น

4.1

เฉลียง ปูกระเบื้องเซรามิกซ์ ขนาด 12"x12" (เลือกสี -

10.00

 ตร.ม.

 

และลายภายหลัง)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

5

งานฝ้าเพดาน

5.1

ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มิล. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

127.00

 ตร.ม.

5.2

ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง หน้ากว้าง 2"  ริมผนังและเสา -

129.00

 เมตร

 

(บริเวณฝ้า ชั้น 4 ทั้งหมด)

 

 

5.3

ทำช่อง SERVICE ที่ฝ้า ขนาด 0.60x0.60 ม.

6.00

 จุด

 

 

 

 

6

งานทาสีอาคาร

6.1

งานทาสีฝ้า

127.00

 ตร.ม.

 

 

 

 

7

งานไฟฟ้า

7.1

โคมไฟฟ้าดาวไลว์ 4 "  เเบบฝังฝ้า แผ่นสะท้อนแสงเป็น

83.00

 ดวง

 

อลูมิเนียมขอบสีขาวพร้อมหลอดประหยัดไฟรูปทรงเกลียวพายุ

 

 

 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 W สามารถใช้กับหลอดประหยัดไฟ ขั้ว E 27

 

 

 

ได้ทุกแบบและมีขายึดฝ้า 3 ขา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

 

 

7.2

สายไฟฟ้าVAF. 2 x 1.5 Sq.mm.

300.00

 ม.

7.3

สวิทซ์ปิด-เปิด ขนาด 16 A -250 VAC (Panasonic, Bticino  หรือ Clipsal )

8.00

 จุด

 

 

 

 

 งานปรับปรับปรุงห้องพักชั้น 5 จำนวน 20 ห้อง

8

พื้นห้อง

8.1

รื้อพรมเก่าออกจำนวน 20 ห้อง ห้องละ 19.00 ตร.ม

1.00

งาน

8.2

พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ เกรด A ขนาด 60 x 60 ซม. จำนวน 20 ห้อง ห้องละ 19.00 ตร.ม

380.00

ตร.ม.

 

 

 

 

9

ผนังห้องพัก

9.1

ลอกวอลเปเปอร์เดิมออก จำนวน 20 ห้อง ห้องละ 28.00 ตร.ม

560.00

ตร.ม.

9.2

ทาสีน้ำอะคริลิก100 % ชนิดกึ่งเงาสามารถลบความสกปรกได้

560.00

ตร.ม.

 

 (จะต้องปรับแต่งผิว แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วทาสีจริงอย่างน้อย2 ครั้ง)พื้นที่ที่เป็นโลหะให้ใช้สีน้ำมันทา จำนวน20 ห้องห้องละ 28.00 ตร.ม

 

15

 

 

 

9.3

ติดตั้งบัวไม้พื้น หน้ากว้าง 10 ซม.(ตามตัวอย่างห้อง 408) จำนวน20ห้อง ห้องละ 20 ม.

400.00

ม.

 

 

 

 

10

ตู้เสื้อผ้า (ตามตัวอย่างห้อง 408)

10.1

ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าเดิม โดยเปลี่ยนแผ่นไม้หน้าบานประตู,มือจับ

20.00

ชุด

 

พร้อมทำสีใหม่ จำนวน 20 ห้อง ห้องละ 1 ชุด

 

 

 

 

 

 

11

งานหัวเตียง (ตามตัวอย่างห้อง 408)

20.00

ชุด

11.1

ตู้ปรับปรุงหัวเตียงโดยรื้อของเก่าออกและตีไม้เป็นแนวเส้นตามแบบ จำนวน 20 ห้อง ห้องละ 1 ชุด

 

 

 

 

 

 

12

ตู้หัวเตียงไม้ (ตามตัวอย่างห้อง 408)

20.00

ชุด

12.1

ตู้หัวเตียงไม้ขนาด 40x40x50 ซม. ทำสีให้เข้ากับตู้เสื้อผ้า ห้องละ 1 ชุด

 

 

 

 - รายละเอียดดูจากแบบและตัวอย่างของจริงห้อง 408

 

 

 

 

 

 

13

งานตู้ไซด์บอร์ด(ตามตัวอย่างห้อง 408)

13.1

ตู้ไซด์บอร์ดวางทีวีและเก็บตู้เย็นได้(2.00-2.20)x55x0.8เมตร

20.00

ชุด

 

และแก้ไขบานยึดติดกับตัวตู้ไซด์บอร์ด ห้องละ 1 ชุด

 

 

 

 - รายละเอียดเพิ่มดูจากแบบ และตัวอย่างของจริงห้อง 408

 

 

 

 

 

 

14

สตูไม้ (ตามตัวอย่างห้อง 408)

19.00

ตัว

14.1

สตูไม้ 1 ตัวพร้อมหุ้มหนังเทียม ห้องละ 1 ตัว

 

 

 

  - รายละเอียดเพิ่ม ดูจากแบบ และตัวอย่างของจริงห้อง 408

 

 

 

 

 

 

15

งานฝ้า

15.1

รื้อฝ้าเก่า จำนวน 20 ห้อง ห้องละ 22.00 ตร.ม

1.00

งาน

15.2

ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มิล โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี จำนวน 20 ห้อง ห้องละ 22.00 ตร.ม

440.00

ตร.ม.

 

 

 

16

 

 

 

16

 งานระบบไฟฟ้า

16.1

ติดตั้งโคมไฟฟ้าดาวไลว์ 4 "  เเบบฝังฝ้า แผ่นสะท้อนแสงเป็น

140.00

 ดวง

 

อลูมิเนียมขอบสีขาวพร้อมหลอดประหยัดไฟรูปทรงเกลียวพายุ

 

 

 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 W สามารถใช้กับหลอดประหยัดไฟ ขั้ว E 27

 

 

 

ได้ทุกแบบและมีขายึดฝ้า 3 ขา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 20 ห้อง ห้องละ 7 ชุด

 

 

 

16.2

ติดตั้งผนังสวิทซ์และปลั๊ก จำนวน 4 จุด/ห้อง (ตามตัวอย่าง)

80.00

 จุด

 

 (สวิทซ์ปิด-เปิด 16 A -250 VAC (Panasonic, Bticino  หรือ Clipsal ) จำนวน 20 ห้อง ห้องละ 8 จุด

 

 

16.3

เดินสายไฟใหม่ทั้งหมด โดยสายไฟเดินตามผนังต้องใส่ท่อร้อยสายไฟ และขนาดของสายไฟต้องเป็นไปตามมาตราฐานขั้นต่ำ ของความ

1.00

 งาน

 

 ต้องการกระแสแต่ละจุด จำนวน 20 ห้อง

 

 

 

    - สายไฟแสงสว่าง ขนาดไม่ต่ำกว่า VAF. 2 x 1.5 Sq.mm.

 

 

 

    -  สายไฟปลักซ์ขนาดไม่ต่ำกว่า VAF. 2 x 2.5 Sq.mm.

 

 

 

 

 

 

17

งานปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 20 ห้อง

17.1

ติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำ(SLIDING DOOR SHOWER ENCLOSURES)

20.00

 ชุด

 

    - แบบบานเลื่อน 2 ด้าน  ความสูงจากพื้นห้องน้ำประมาณ 2 ม.

 

 

 

   - กรอบเฟรมอลูมิเนียมสีขาวหรือครีม   กรอบเฟรมแบบบาง 

 

 

 

   - ใช้แผ่นพลาสติก อะครีลิค สีขุ่น ทนทานไม่แตกง่าย ( ABS ) 

 

 

 

      หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมลายสติกเกอร์ (เสนอรูปแบบ

      ก่อน)

 

 

 

    - อุปกรณ์ประกอบเป็นสแตนเลสอย่างดีทั้งหมด

 

 

17.2

รื้อวงกบประตูห้องน้ำพร้อมบานประตูออก

20.00

 ชุด

17.3

ติดตั้งวงกบไม้เต็ง+ประตูไม้เนื้อแข็งเกล็ดตลอดบานขนาด 0.80x2.00 ม.

20.00

 ชุด

17.4

งานเพิ่มขารับอ่างล้างหน้า (ตามแบบห้อง 408)

20.00

 ชุด

 

17

 

17.5

ติดตั้งฝาครอบท่อน้ำทิ้งแบบดักกลิ่น ขนาดประมาณ 2 นิ้ว ห้องละ 2 ฝา จำนวน 20 ห้อง

40.00

 ฝา

 

 

 

 

18

งานปรับปรุงประตูหน้าต่าง จำนวน 20 ห้อง

18.1

ตัดบานประตูหน้าห้องเดิมพร้อมติดตาแมวและอุปกรณ์ ลูกบิด 

20.00

 ชุด

 

 และบานพับ ทำสีใหม่

 

 

18.2

รื้อหน้าต่างเก่าออก

20.00

 ชุด

18.3

ติดตั้งหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม บานเลื่อนแบบเปิดได้ 2 บาน และมีบานตายอยู่ด้านข้างอีก 2 บาน

20.00

 ชุด

 

  - กรอบเป็นอลูมิเนียมอบสีครีม (หรือสีอื่นตามที่คณะกรรมการ

    พิจารณา)

 

 

 

  - กระจกสีชาอ่อน(หรือสีตามที่กรรมการพิจารณา)ความหนาไม่

     น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 6 มม. 

 

 

 

 

 

 

19

งานปูพื้นห้องน้ำ จำนวน 5 ห้อง 501 , 507 , 508 , 509 , 510

 หรือ ตามข้อกำหนดของกรรมการ

19.1

ทำการรื้อถอนและขนย้าย   จำนวน 5 ห้อง

25.00

 ตร.ม.

19.2

ปูกระเบื้องขนาด 8 x 8 นิ้ว  จำนวน 5 ห้อง

25.00

 ตร.ม.

 

  - วิธีการปูกระเบื้องจะทำตามวิธีมาตรฐานขั้นตอนสำหรับ

     ห้องน้ำ

 

 

 

 

 

 

20

 งานขนย้ายเศษวัสดุงานชั้น 5 ทั้งหมด

1.00

 งาน

งานปรับปรุงชั้น  6  , บริเวณบันไดขึ้นลงตลอด 6 ชั้น  , บริเวณด้านหน้าอาคารชั้น1       และภายใน

        อาคารชั้น 1

 

 

งานปรับปรุงชั้นที่ 6

 

 

1

งานรื้อถอน

 

 

1.1

พื้นกระเบื้องเซรามิกซ์เดิม บริเวณเฉลียง

6.00

 ตร.ม.

 

 

 

 

18

 

 

 

2

พื้น

 

 

2.1

เฉลียง ปูกระเบื้องเซรามิกซ์ ขนาด 12"x12" (เลือกสี -

6.00

 ตร.ม.

 

และลายภายหลัง)

 

 

 

 

 

 

 

งานปรับปรุงบริเวณบันไดขึ้นลงตลอด 6 ชั้น

 

 

3

ซ่อมแซมหน้าต่าง ช่องแสงตลอดบริเวณบันไดขึ้นตลอด 6 ชั้น

1.00

 เหมา

 

 

 

 

4

 ขนย้ายเศษวัสดุงานชั้น 6 และ บริเวณบันไดขึ้นลงตลอด 6 ชั้น

1.00

 งาน

 

 

งานปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคาร

 

 

5

งานรื้อถอนบริเวณด้านหน้าอาคาร

 

 

5.1

รื้อถอนโครงเหล็กหลังคาผ้าใบเดิมออก    ส่วนด้านที่เคาร์เตอร์ 1 ช่อง

1.00

 ชุด

5.2

รื้อถอนแผ่นผ้าใบหลังคากันสาดเดิมออกทั้งหมดตลอดแนว

1.00

 งาน

5.3

งานรื้อพื้นปูกระเบื้องเดิม ส่วนที่จะทำการต่อเติม

9.00

 ตร.ม.

5.4

งานรื้อท่อน้ำทิ้ง PVC.2" บริเวณหลังคากันสาด คสล

1.00

 งาน

5.5

รื้อกระถางต้นไม้+เสาและป้ายเดิม (ต้นราชพฤกษ์)

1.00

 งาน

 

 

6

งานติดตั้งประตูหน้าต่างและผนังส่วนต่อเติม

 

 

6.1

ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ

3.20

 ตร.ม.

 

 

7

งานพื้นส่วนต่อเติม

 

 

7.1

เทคอนกรีตพื้น หนา 10 ซม.เสริมเหล็กตะแกรง -4 มม.@ 0.20 ม.

11.00

 ตร.ม.

7.2

พื้นปูกระเบื้องหินแกรนิต ลายขาวจีน 0.40 x 0.80  ม.

11.00

 ตร.ม.

7.3

 ปูขอบด้วยลายแดงแอฟริกัน  0.20 x 0.40  ม.

2.00

 ตร.ม.

 

 

 

 

8

งานฝ้าฉาบเรียบ ส่วนต่อเติม

 

 

8.1

ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ

6.00

 ตร.ม.

19

 

 

9

งานไฟฟ้าส่วนต่อเติม

 

 

9.1

โคมไฟฟ้าดาวไลว์ 4 "  เเบบฝังฝ้า แผ่นสะท้อนแสงเป็น

2.00

 ชุด

 

อลูมิเนียมขอบสีขาวพร้อมหลอดประหยัดไฟรูปทรงเกลียวพายุ

 

 

 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 W สามารถใช้กับหลอดประหยัดไฟ ขั้ว E 27

 

 

 

ได้ทุกแบบและมีขายึดฝ้า 3 ขา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

 

 

9.2

สายไฟฟ้า VAF. 2 x 1.5 Sq.mm.

10.00

 ม.

9.3

สายไฟฟ้า VAF. 2 x 2.5 Sq.mm. (สายเมน)

6.00

 ม.

9.4

สวิทซ์ปิด-เปิด ขนาด 16 A -250 VAC (Panasonic, Bticino  หรือ Clipsal )

1.00

 จุด

 

 

งานปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคาร (ต่อ)

 

 

10.01

งานขัดสีกระถางปลูกต้นไม้ด้านหน้าอาคารทั้งหมด

1.00

 งาน

10.02

งานทำผิวทรายล้างกระถางปลูกต้นไม้ด้านหน้าอาคารทั้งหมด

35.00

 ตร.ม.

10.03

งานสกัดรื้อถอนพื้นถนน คสล.เพื่อขุดฝังท่อ,บ่อพัก

1.00

 งาน

10.04

งานเทคอนกรีตปิดซ่อมบริเวณที่ขุดวางท่อทั้งหมด

1.00

 งาน

10.05

งานทำบ่อพัก+ฝาบ่อพัก ตามแบบขยาย

3.00

 ชุด

10.06

งานเดินฝังท่อซีเมนต์ใยหิน Dia. 0.20 ม.

20.00

 ม.

10.07

งานปูกระเบื้องเซรามิกซ์ ขนาด 8"x8" ซ่อมบริเวณ -ที่รื้อฝังเดินท่อ

2.00

 ตร.ม.

10.07

งานสกัดเจาะผนังกำแพงกันดินคสล.เพื่อลอดท่อน้ำทิ้ง -

1.00

 งาน

 

ผ่านแล้วปิดซ่อมด้วยคอนกรีต

 

 

10.08

งานเจาะพื้นติดตั้ง ROOF DRAIN 4"

1.00

 จุด

10.09

งานเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง PVC.2" ที่หลังคากันสาด คสล. -

1.00

 จุด

 

เป็นท่อPVC.4" ต่อทิ้งลงบ่อพัก ระยะ 4.00 ม.

 

 

10.10

งานเปลี่ยนแผ่นผ้าใบกันสาดทรงยุโรปชนิดทนแดด  -และความชื้น

113.00

 ตร.ม.

 

(ระบุสีภายหลัง) ตลอดหน้าอาคารทั้งหมด

 

 

10.11

งานทำโครงสร้างโลหะป้ายพร้อมป้ายชื่อต้นไม้ ตามแบบขยาย

1.00

 งาน

10.12

งานทำกระถางปลูกต้นไม้ ตามแบบ

1.00

 งาน

 

 

 

 

20

 

 

 

11

งานพื้นบริเวณด้านหน้า(เพิ่มเติม)

11.1

งานรื้อพื้นปูกระเบื้องเดิม

185

ตร.ม.

11.2

พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ เกรด A ขนาด 60x60 ซม.  ลายหินแกรนิต

185

ตร.ม.

 

 (หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง)

 

 

งานปรับปรุงชั้น 1 บริเวณทางเดิน

12

งานรื้อถอน

12.1

รื้อพรมทางเดินพื้นที่ชั้น 1 ทั้งหมด

1.00

 งาน

 

 

 

 

13

งานพื้น

13.1

ปูพื้นทั้งหมดด้วยหินแกรนิต ลายขาวจีน 0.40x0.80  ม. ตามตัวอย่าง

50.00

 ตร.ม.

13.2

ปูขอบพื้นทางเดินด้วยหินแกรนิตลาย แดงแอฟริกั0.20 x 0.40  ม.

10.00

 ตร.ม.

 

  ตามตัวอย่าง

 

 

 

 

 

 

14

งานขนย้ายเศษวัสดุบริเวณรอบนอก

1.00

 งาน

 

 

งานสีภายในอาคาร

 

1

งานทาสีภายในอาคารตลอดทางเดินบันไดชั้น 1-6

230.00

 ตร.ม

ประกอบด้วย

 

 

 

ผิวปูน

 

 

 

ลอกสีเก่าและวอลเปเปอร์ออกจนหมด

 

 

 

ล้างผิวให้สะอาด

 

 

 

ปรับพื้นผิวให้เรียบ

 

 

 

ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า

 

 

 

ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดกึ่งเงาสามารถลบคราบสกปรกไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

 

 

21

 

 

 

 

ส่วนโลหะ

 

 

 

ขูดสีเก่าออกจนหมด

 

 

 

ทาสีรองพื้นกันสนิม

 

 

 

ทาสีน้ำมัน

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TOA, CAPTAIN, ICI, JOTON,

 

 

 

                  RUST OLEUM หรือเทียบเท่า

 

 

งานสีภายนอกอาคาร

1

งานทาสีภายนอกอาคาร

3,200.00

 ต.ร.ม.

ประกอบด้วย ; ผิวปูน ,ลอกสีเก่าออกจนหมด , ล้างผิวให้สะอาด ,

 

 

 

ปรับพื้นผิวให้เรียบ , ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า

 

 

 

ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดกึ่งเงาสามารถลบคราบสกปรกไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

 

 

 

 

ส่วนโลหะ

 

 

 

ขูดสีเก่าออกจนหมด , ทาสีรองพื้นกันสนิม , ทาสีน้ำมัน

 

 

 

หมายเหตุ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TOA, CAPTAIN, ICI, JOTON,

 

 

 

                    RUST OLEUM หรือเทียบเท่า

 

 

 

•4.3.2           หมวดค่าครุภัณฑ์

                    งานปรับปรุงชั้นที่ 2

1

เครื่องปรับอากาศ

8.00

ชุด

 

 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบคอยล์เปลือยแบบติดในฝ้า

 

 

 

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 BTU

 

 

 

 - ระบบไฟฟ้าแบบ 1 เฟส

 

 

 

 - ติดตั้งหน้ากากสำหรับจายลมเย็นแบบชั้น 1

 

 

 

 - ติดตั้งชุดคุมคุมอุณหภูมิแบบมีสายที่แสดงตัวเลขแบบดิจิตอล

 

 

 

 - ติดตั้งช่องดูดอากาศกลับตามแบบชั้น 1 พร้อมแผงกลองอากาศ

 

 

 

 - รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารรายละเอียดประกอบแบบ

 

 

22

 

                  งานปรับปรุงชั้น 3                                                                                                                     

1

เครื่องปรับอากาศ

8.00

ชุด

 

 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบคอยล์เปลือยแบบติดในฝ้า

 

 

 

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU

 

 

 

 - ระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส

 

 

 

 - ติดตั้งหน้ากากสำหรับจายลมเย็นตามแบบ

 

 

 

 - ติดตั้งชุดคุมคุมอุณหภูมิแบบมีสายที่แสดงตัวเลขแบบดิจิตอล

 

 

 

 - ติดตั้งช่องดูดอากาศกลับตามแบบ พร้อมแผงกรองอากาศ

 

 

 

 - รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารรายละเอียดประกอบแบบ

 

 

 

 

 

 

2

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

2.00

ชุด

 

  - ความสว่าง(ANSI Lumens)ไม่น้อยกว่า  3000

 

 

 

 - Panel Display 0.7" P.Si TFT Active Matric x 3 (MLA) หรือ

   ดีกว่า

 

 

 

 - Keystone Correction Vertical: ±30° หรือดีกว่า

 

 

 

 - ให้ความละเอียด(พิกเซล) ไม่น้อกว่า 1280x800(WXGA)

 

 

 

 - ค่า Contrastไม่น้อยกว่า 2000

 

 

 

 - สามารถแสดงภาพได้ขนาด(นิ้ว) 30-300 หรือดีกว่า

 

 

 

 - สามารถเชื่อมโดยผ่านสัญญาณแบบไร้สาย

 

 

 

 -  สามารถปิดเครื่องได้ทันที ไม่ต้องรอ

 

 

 

 - การรับประกัน ตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

 

 

 - การรับประกันหลอดภาพ 6 เดือนหรือ 1000 ชม.

 

 

 

 - พร้อมติดตั้งแบบแขวน สามารถเดินสายยาวไม่น้อกว่า 20 เมตร

 

 

 

   พร้อมสายสัญญาณ AV ไปส่วนห้องควบคุม

 

 

 

 - ตำแหน่งติดตั้งห้องราชพฤกษ์และห้องอินทนินหรือตามที่

    คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

                  งานปรับปรุงห้องพักชั้น 4 จำนวน 19 ห้อง                                                                        

1

เครื่องปรับอากาศ

 19.00

ชุด

 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 BTU

 

 

 

 - ติดผนังรีโมทไร้สาย  ประหยัดไฟเบอร์ 5 (มีเอกสารรับรอง)

 

 

 

 - รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

 

 

 -  รับประกันแผงคอยล์เย็นไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

 

 

 - รับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

 

 

 - วัสดุต่าง ๆได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยใช้ชิ้นส่วนที่ไม่

    ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย

 

 

 

 - มีระบบปรับเร่งการทำงานพัดลมให้แรงกว่าปกติเพื่อเพิ่มความ

   เย็น

 

 

 

 - มีAUTO RESTART ที่ทำการเปิดเครื่องให้อัตโนมัติหลังจาก

 

 

 

   กระแสไฟดับหรือขัดข้อง

 

 

 

 - มีระบบทำความสะอาดด้วยตัวของมันเอง

 

 

 

 - มีค่า EER ไม่น้อยกว่า 11.80 โดยมีเอกสารรับรอง

 

 

 

 - มีแผ่นฟอกอากาศที่สามารถยับยั้งไวรัสและสารก่อภูมิแพ้ โดย

    มีสถาบันที่เชื่อถือรับรอง

 

 

 

 - มาตราฐานการติดตั้งดังรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

2

พัดลมดูดอากาศ

19.00

 ตัว

 

 - ติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดเพดานสำหรับห้องน้ำ

 

 

 

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

 

 

 

 - แบบต่อท่อฝังฝ้า 

 

 

 

 - เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดขนาด 15 ซม.หรือ 4 นิ้ว หรือ มากกว่า

 

 

 

 - ใช้ชิ้นส่วนไม่ลุกลามไฟ (มอเตอร์แบบปิด, สายไฟและ

 

 

 

    ตัวครอบจุดต่อสายไฟ) โดยมีมาตรฐานรับรอง

 

 

 

 - ปริมาตรในการดูดอากาศออกไม่น้อยกว่า  210 ลบ.ม.ต่อ ชม.

 

 

 

 - บานเกร็ดป้องกันการไหลกลับของอากาศ เปิด-ปิดการทำงาน   

 

 

 

    ด้วยแรงลม

 

 

 

•-          รับประกันมอเตอร์ไม่น้อย 3 ปี

 

24

 

 

 

 

 - ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐาน

    ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม  มาตรฐาน RoHS จำกัดการใช้สาร

    อันตราย  6 ชนิด  หรือสูงกว่า

 

 

 

 

 

 

                   งานปรับปรุงห้องพักชั้น 5 จำนวน 20 ห้อง                                                                        

1

เครื่องปรับอากาศ

20.00

ชุด

 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 BTU

 

 

 

 - ติดผนังรีโมทไร้สาย  ประหยัดไฟเบอร์ 5 (มีเอกสารรับรอง)

 

 

 

 - รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

 

 

 -  รับประกันแผงคอยล์เย็นไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

 

 

 - รับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

 

 

 - วัสดุต่าง ๆได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ 

     ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย

 

 

 

 - มีระบบปรับเร่งการทำงานพัดลมให้แรงกว่าปกติเพื่อเพิ่มความ

    เย็น

 

 

 

 - มีAUTO RESTART ที่ทำการเปิดเครื่องให้อัตโนมัติหลังจาก

 

 

 

   กระแสไฟดับหรือขัดข้อง

 

 

 

 - มีระบบทำความสะอาดด้วยตัวของมันเอง

 

 

 

 - มีค่า EER ไม่น้อยกว่า 11.80

 

 

 

 - มีแผ่นสถาบันที่เชื่อถือรับรองฟอกอากาศที่สามารถยับยั้งไวรัส

   และสารก่อภูมิแพ้ โดยมี

 

 

 

 - มาตราฐานการติดตั้งดังรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

2

 พัดลมดูดอากาศ

 20.00

 ตัว

 

 - ติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดเพดานสำหรับห้องน้ำ

 

 

 

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

 

 

 

 - แบบต่อท่อฝังฝ้า 

 

 

 

 - เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดขนาด 15 ซม.หรือ 4 นิ้ว หรือ มากกว่า

 

 

 

 - ใช้ชิ้นส่วนไม่ลุกลามไฟ (มอเตอร์แบบปิด, สายไฟและ

 

 

 

    ตัวครอบจุดต่อสายไฟ) โดยมีมาตรฐานรับรอง

 

 

 

 - ปริมาตรในการดูดอากาศออกไม่น้อยกว่า  210 ลบ.ม.ต่อ ชม.

 

25

 

 

 

 - บานเกร็ดป้องกันการไหลกลับของอากาศ เปิด-ปิดการทำงาน   

 

 

 

      ด้วยแรงลม

 

 

 

 - รับประกันมอเตอร์ไม่น้อย 3 ปี

 

 

 

 - ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐาน

   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มาตรฐาน RoHS จำกัดการใช้สาร

   อันตราย   6 ชนิด  หรือสูงกว่า

 

 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ   180  วัน

                 

6.  หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

                งานพัสดุ  กองคลัง   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะวิจารณ์

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขต       ของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ  (EMS) ส่งไปที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เลขที่  39/1    ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 หรือ  E-mail  budget @ chandra.ac.th โดยระบุชื่อ  ที่อยู่    หมายเลขโทรศัพท์   ที่สามารถติดต่อได้          

                                                                (ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการ

                                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  โก้สกุล) 

                                               

                                                                (ลงชื่อ)................................................กรรมการ

                                                                             (นายคำนวณ  วาสนาเป็นสุข)

 

                                                                (ลงชื่อ)................................................กรรมการ

                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ  แจ้งสุทิมล)                                              

 

(ลงชื่อ)................................................กรรมการและเลขานุการ

                                                                   (นางสาวสรินนาถ  พรหมจารย์)  

               

                                                                (ลงชื่อ)................................................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                                                                   (นางสาวนวพร  สาทประสิทธิ์)

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat