รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ป.เอก จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ม.ค.53


(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ  ข้อ ๑๖
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ดังนี้

                        .   ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง  อัตราเงินเดือนที่ได้รับ  และหน่วยงานสังกัด
                             
ตำแหน่งอาจารย์      จำนวน  ๒๓  อัตรา                                             
                             
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ และหน่วยงานสังกัด ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                        .   คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                              
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป
                                     
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  ดังนี้
                                     
(๑)  มีสัญชาติไทย
                                     
(๒)  อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
                                     
(๓)    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                                  
(๔)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรค
ที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
                                     
(๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                                   
(๖)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                                   
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น
                                   
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
                           
๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                                      
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                        .  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
                           
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ที่  กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  อาคาร ๔  ชั้น ๑
โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐
- ๙๙ ต่อ ๑๑๔๒,๐ ๒๕๑๓ ๙๗๓๔   
ตั้งแต่วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒
- มกราคม  ๒๕๕๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ
และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ที่ ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 
ในวันที่    มกราคม  ๒๕๕๓  หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ http://www.chandra.ac.th/ 

                   .  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก
                            
. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
                            
.๒  ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาตรี, ปริญญาโท
และปริญญาเอก
  ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาออกให้  โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย  และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของการศึกษานั้นๆ  ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือก
ในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด
จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก
                                  
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. หรือ สกอ.รับรองมาตรฐานการศึกษ
                           
.  รูปถ่าย  ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  จำนวน     รูป
                           
.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                จำนวน      ฉบับ
                           
. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                              จำนวน     ฉบับ
                           
๔.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)                                                          จำนวน      ฉบับ
                           
.หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย                       จำนวน     ฉบับ
                           
. หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)                                 จำนวน      ฉบับ

                     ๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร
                          
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ  ๓๐๐  บาท 
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

                     ๖.  เงื่อนไขการรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
                          
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง
และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ 
หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นตามประกาศรับสมัครสอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
และถือว่าการรับสมัครและการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

                    ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกประกอบด้วย
                         
๑.   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน)
                               
๑.๑  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (๔๐ คะแนน)
                                      
๑.๑.๑  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน 
                                                 
เช่น โปรแกรมประมวลคำ,โปรแกรมทางการคำนวณ 
                                       
๑.๑.๒  สามารถทำโปรแกรมนำเสนอได้  ทั้งนี้โดยการสอบภาคปฏิบัติ
                               
๑.๒  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    (๔๐ คะแนน)
                                                   
๑.๒.๑  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗
                                       
๑.๒.๒  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗
                                      
๑.๒.๓  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๑
                                                  
๑.๒.๔  ภาวะเศรษฐกิจ  สถานการณ์โลก   และเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย
                                      
๑.๒.๕  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
                                                  และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)
                                
๑.๓  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( ๔๐  คะแนน)

                      ๒.  ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๘๐  คะแนน)
                           
๒.๑  ความรู้ความสามารถเฉพาะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐  คะแนน)
                                  
ประเมิน        อเขียน         าน    ็นพนักงานมหาวิทยาลัย        ความรู้ความสามารถทางด้านสาขา
ที่สอบบรรจุโดยวิธีสอบข้อเขียน
                          
๒.๒ สอบปฏิบัติการสอน  (๔๐ คะแนน) 
                                 
สอบสอน ๑ หัวข้อ ในสาขาวิชาที่สมัครสอบโดยใช้เวลา ๑๕ - ๒๐ นาที
                          
๒.๓  สัมภาษณ์   (๔๐ คะแนน)
                                  
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงานของผู้สมัคร
จากแฟ้มรวบรวมผลงาน  หรือความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน  ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสร้างสรรค์  เ ชาว์ปัญญา   และบุคลิกภาพ

                                       ทั้งนี้  ผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการสอบภาค ๑ ในเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ จึงมีสิทธิ์เข้าสอบภาค ๒

                   .  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
                         
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก  เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดการดังนี้
                              ๘.๑  สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๒๐ คะแนน)  
                                      ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓
 เวลา  ๑๐.๐๐
- ๑๒.๐๐  น.  และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕ สำหรับสถานที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์  http://www.chandra.ac.th/ 
                               ๘.๒  ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง  (๑๘๐ คะแนน)
                                       ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕ เวลา ๐๙.๐๐
- ๑๖.๐๐ น. สำหรับสถานที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ http://www.chandra.ac.th/

                        .  การประกาศผลการสอบคัดเลือก
                              
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ที่  ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล 
สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่  ๒๖  มกราคม ๒๕๕๓
 หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์  http://www.chandra.ac.th/ 

                   ๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
                            
การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะประกาศโดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ 
ทั้งนี้  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้   เดือนนับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก

                        ๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน
                               
ผู้ที่สอบผ่านคัดเลือกได้จะต้องสอบได้คะแนนภาค ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  และภาค ๒
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  กรณีที่สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาตัดสินผู้ได้คะแนนภาค ๒  เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
และถ้าสอบคัดเลือกได้คะแนนภาค ๒ เท่ากันอีก ให้ตัดสินบรรจุแต่งตั้งโดยใช้ลำดับที่วันเวลาการสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                         ๑๒.  การบรรจุและแต่งตั้ง
                                
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร
และเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ที่ต้องรับทราบประกาศการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และให้มารายงานตัวตามกำหนด

                        ๑๓.  การรายงานตัว
                               
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว  ที่  กองบริหารงานบุคคล 
สำนักงานอธิการบดี
  ในวันที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
                                       
     ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดประกาศรับสมัคร

                             ๑๔.  การเริ่มปฏิบัติงานและบรรจุแต่งตั้ง
                             
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเริ่มปฏิบัติงานและบรรจุแต่งตั้ง  ที่ หน่วยงานสังกัด 
ในวันที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘
.๓๐ น. เป็นต้นไป

                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                       ประกาศ ณ  วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒      

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
ลงวันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๒

หน่วยงานสังกัด  อัตราเงินเดือน  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

                        ๑.   คณะวิทยาศาสตร์                                                                 จำนวน    อัตรา
                              
อัตราเงินเดือน (วุฒิ ป.เอก)                                                   ๑๙,๖๗๐ บาท

                              ๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย       จำนวน    อัตรา
                                      
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา/วิชาเอก  อาชีวอนามัย  หรือสุขศาสตร์-อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
หรือวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย  หรือวิศวกรรมความปลอดภัย   หรืออาชีวเวชศาสตร์

                              ๑.๒  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ                     จำนวน    อัตรา
                                     
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา/วิชาเอก เทคโนโลยีชีวภาพ  หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
หรือจุลชีววิทยา  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                              ๑.๓  หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม              จำนวน    อัตรา
                                     
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา/วิชาเอก ออกแบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ออกแบบกราฟิก
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบตกแต่งภายในหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

                              ๑.๔  หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา                                   จำนวน    อัตรา
                                     
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา/วิชาเอก วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเทคนิคธรณี  วิศวกรรมขนส่ง 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๑.๕  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์              จำนวน    อัตรา
     
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา/วิชาเอก  วิทยาการคอมพิวเตอร์    
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มัลติมีเดีย  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

                              ๑.๖  หลักสูตรเคมี                                         จำนวน    อัตรา
                                     
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาเคมี  อินทรีย์เคมี  เคมีอนินทรีย์  เคมีวิเคราะห์  เคมีเชิงฟิสิกส์ 
ชีวเคมี  เคมีประยุกต์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                        ๒.   ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท           จำนวน    อัตรา
                              
อัตราเงินเดือน (วุฒิ ป.เอก)                                                   ๑๙,๖๗๐ บาท
                               
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                               
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

                        ๓.   คณะวิทยาการจัดการ                                               จำนวน    อัตรา
                              
อัตราเงินเดือน (วุฒิ ป.เอก)                                       ๑๙,๖๗๐ บาท
                              
๓.๑  หลักสูตรสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์     จำนวน    อัตรา
                                     
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากสถาบันการศึกษา
ในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง
                              
๓.  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป                    จำนวน    อัตรา
                                     
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการทั่วไป หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา
                              
๓.๓  หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์                          จำนวน    อัตรา
                                     
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

                   ๔.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                             จำนวน    อัตรา
                         
อัตราเงินเดือน (วุฒิ ป.เอก)                                       ๑๙,๖๗๐  บาท
                         
๔.๑   ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์                  จำนวน     อัตรา
                                 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์  เน้นสาขาวิชานิติศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐศาสตร์  สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา  การพัฒนาชุมชุม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
                                
๔.๒  ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ (กลุ่มภาษา)           จำนวน      อัตรา
                                
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในด้านภาษาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาไทยธุรกิจ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาอังกฤษ  วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
                         
๔.๓  ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ (กลุ่มศิลปะและดนตรี)    จำนวน    อัตรา
                                
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในด้านศิลปกรรมมัลติมีเดีย  นวัตกรรมการออกแบบ  การออกแบบกราฟิก 
การออกแบบนิเทศศิลป์  ดนตรีสากล  เทคโนโลยีทางดนตรี  การแสดงดนตรีนาฏศิลป์  ศิลปะการแสดง  การสอนดนตรี  การสอนศิลปะ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

                     ๕.   คณะเกษตรและชีวภาพ                                             จำนวน    อัตรา
                          
อัตราเงินเดือน (วุฒิ ป.เอก)                                       ๑๙,๖๗๐  บาท
                         
๕.๑  หลักสูตรสาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
                                  
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพืชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
                         
๕.๒  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
                                 
สำเร็จการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาเอก

                        ๖.  คณะศึกษาศาสตร์                                                     จำนวน     อัตรา
                             
อัตราเงินเดือน (วุฒิ ป.เอก)                                       ๑๙,๖๗๐  บาท
                             
๖.๑  ประจำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
                                     
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ หรือ ปริญญาเอกด้านหลักสูตรและการสอน 
และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาวิทยาศาสตร์ หรือการสอนวิทยาศาสตร์
                                      
๖.๒  ประจำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                                     
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือปริญญาเอกทางด้านหลักสูตรและการสอน
และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการสอนภาษาอังกฤษ

                                                           

                             

 

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat