คณะวิทยาการจัดการ
   
            ปรัชญา : ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเครือข่ายสู่สากล
          วิสัยทัศน์ : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชนและสากล
          คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แขนงการโฆษณา)

แนวทางการประกอบอาชีพ
         ประกอบอาชีพเป็น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ พนักงานการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน นักการตลาด นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์:ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายสวัสดิการ ฝึกอบรมฯ มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ นักข่าวสายต่างๆ นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน ช่างภาพ นักประชาสัมพันธ์ พิธีกร นักจัดรายการ ผู้สื่อข่าววิทยุ ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับรายการ งานตัดต่อ งานสื่อสารการตลาด

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat