คณะเกษตรและชีวภาพ
   
            ปรัชญา: ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำเกษตรพัฒนา
          วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
          คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอน 1 หลักสูตร
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง (แขนงการผลิตพืช แขนงธุรกิจและการจัดการพืช) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงการแปรรูปอาหาร แขนงจุลชีววิทยาทางอาหาร แขนงความปลอดภัยอาหาร) สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ (แขนงการผลิตสัตว์ แขนงสุขภาพสัตว์) สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร (แขนงวิสาหกิจเกษตร แขนงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร)

แนวทางการประกอบอาชีพ
           ประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบจัดสวน นักขยายพันธุ์พืช นักธุรกิจค้าส่งพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ นักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่บริหารงานด้านพืชหรือด้านเกษตร ผู้จัดการฟาร์มปศุสัตว์ ฝ่ายเทคนิคและส่งเสริมการขยายเวชภัณฑ์สัตว์ หรือเป็นนักพัฒนาชนบท นักวิชาการเกษตร ทำงานได้ทั้งภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรืออาชีพอิสระ

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat