Chandrakasem Rajabhat University | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
CLOSE [X]
Vote
 
   
   
   
   
 
   
ประกาศ
แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี ทำการประเมินการสอน
ในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560
ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระบบบริการการศึกษา
หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินตามกำหนดการดังกล่าว
จะไม่สามารถมองเห็นผลการเรียนในระบบบริการการศึกษาได้
หากมีปัญหาในการประเมินดังกล่าว กรุณาติดต่อ
โทร. 02-942-5800 ,02-942-6800 ต่อ 2925สารจากอธิการบดี
ดร. สุชาติ เมืองแก้ว

2017-04-22
2017-04-07
2017-03-31
2017-03-15
2017-03-07
2017-03-03
2017-02-27
2017-02-22
2017-02-21
2017-02-20
2017-02-10
2017-02-09
 
ข่าวย้อนหลัง
 
........................................................................
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-18
2017-03-09
2017-03-09
2017-02-09
2017-02-09
2017-02-08
 
ข่าวย้อนหลัง
 
........................................................................
2017-04-21
2017-03-30
2017-03-16
2017-03-16
2017-03-15
2017-03-03
2017-03-03
2017-01-31
 
 
ข่าวย้อนหลัง
 
........................................................................

map1 map2
Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)