คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
            ปรัชญา : วิชาการเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง
          วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ ที่บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม การบริหารรัฐและชุมชน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ และแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์)
          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) สาขาวิชานิติศาสตร์

แนวทางการประกอบอาชีพ
          ประกอบอาชีพในด้านสังคมศาสตร์ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว เช่น พนักงานบริษัทการท่องเที่ยว พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับของสายการบินและโรงแรม นักพิสูจน์อักษร บรรณาธิการ นักเขียน นักแปล นักประพันธ์เพลง นักดนตรี เลขานุการ มัคคุเทศก์ ล่าม นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก นักแสดง ครีเอทีฟ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบประยุกต์ศิลป์ นักออกแบบงานโฆษณา และงานถ่ายภาพ นักสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล เลขานุการงานสารบรรณ นักวิชาการทางวัฒนธรรม นักพัฒนาในองค์กรเอกชน ชุมชน นักการเมืองระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ปลัดอำเภอ นักบริหารงานยุติธรรม ทนายความ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา พนักงานคดีศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง ทหาร ตำรวจ

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat