มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท (วิทยาเขตชัยนาท)
   
            ปรัชญา : “ให้โอกาสทางการศึกษา นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”
          วิสัยทัศน์ : "แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม"

          วิทยาเขตชัยนาท เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ดังนี้
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร ดังนี้
          1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ / ภาคสมทบ ได้แก่
              -
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
          คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้
          2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ / ภาคสมทบ ได้แก่
              -
สาขาวิชาการจัดการ
              -
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


          สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7-8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
          โทรศัพท์ : 0-5648-2444, โทรสาร 056-482444

          Website : http://teacher.chandra.ac.th/chainat/
 

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat