กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   
ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
   
รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์  ศรีคุณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์   บุณยเกียรติ

นางดวงสมร  วรฤทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทวีศักดิ์   วรพิวุฒิ

รองศาสตราจารย์เทื้อน   ทองแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายขจร   จิตสุขุมมงคล

ดร.สมโภชน์   นพคุณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต   สุขสำราญ

คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

   
นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   

อาจารย์ประเสริฐ ฉิมท้วม

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

   

อาจารย์พิมลรัตน์ วนสัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ

อาจารย์กุลชไม สืบฟัก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
   

อาจารย์กรณัฑ สร้อยทอง

อาจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย จัตุรัตน์

อาจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   
   
   

 

   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat