กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   
ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
   
รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์  ศรีคุณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   

นายทวีศักดิ์   วรพิวุฒิ

คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมโภชน์   นพคุณ

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์   บุณยเกียรติ

นายวีระ   ธีระภัทรานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางดวงสมร  วรฤทธิ์

รองศาสตราจารย์เทื้อน   ทองแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต   สุขสำราญ

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

   
นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   

อาจารย์ประเสริฐ ฉิมท้วม

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

   

อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ

อาจารย์กุลชไม สืบฟัก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะผาด วิวัฒน์พงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
   

อาจารย์พิสุทธิ์     พวงนาค

อาจารย์จักษุ ตะกรุดแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

อาจารย์วุฒินันท์   บุญโพธิ์

รองศาสตราจารย์สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 

ดร.เอนก เทียนบูชา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   
   
   

 

   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-6900
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat