วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
   
            ปรัชญา: " ทรงภูมิรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำการรักษา สู่การพัฒนาสังคม"
          วิสัยทัศน์ : " เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีน ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม เป็นผู้นำการรักษา พร้อมรับประชาคมอาเซียน "
          วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เปิดสอน
          หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ. 5 ปี) เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างสำหรับบุคคลทุกระดับอายุ ทุกสาขาวิชา และทุกสาขาอาชีพ ใช้เวลาเรียน 5 ปี โดยใช้ภาษาจีนร้อยละ 80 สอนโดยอาจารย์ระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนชื่อดังหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนจะต้องไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 1 ปี รวมทั้งฝึกงานการแพทย์แผนจีน จากนั้นกลับมาฝึกงานที่ประเทศไทยในสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน จึงจะสำเร็จการศึกษา

แนวทางการประกอบอาชีพ
           เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มีสิทธิ์สอบใบประกอบโรคศิลปะเพื่อประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์ หรือสถานพยาบาลส่วนตัวด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat