ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สมัครสอบรอบที่ 5 (รับตรงอิสระครั้งที่ 2) ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดรับได้

รายชื่อนักศึกษาที่สมัครสอบรอบที่ 5 (รับตรงอิสระครั้งที่ 2) ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดรับได้ คลิ๊ก

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวขอให้มาเปลี่ยนสาขาที่สมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี หรือถ้าไม่ประสงค์เปลี่ยนสาขา  สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ โดยให้นำใบเสร็จที่ชำระเงิน