ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป(software) เพื่อการเรียนการสอน ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป(software) เพื่อการเรียนการสอน

๖ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

........................................................................................

ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป(software)  เพื่อการเรียนการสอน ๖ รายการ  จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     (e-bidding)  ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

เนื่องจาก เนื่องจากเอกสารคลาดเคลื่อนในส่วนที่มีสาระสำคัญ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์