ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาพัฒนาและวัดระดับความรู้ความสามารถทางไอที จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกวดราคาพัฒนาและวัดระดับความรู้ความสามารถทางไอที จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 34/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ชื่อโครงการ

          พัฒนาและวัดระดับความรู้ความสามารถทางไอที จำนวน 1 งาน

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          เงินงบประมาณแผ่นดิน Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          วงเงินงบประมาณและราคากลางในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,167,300.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

 

3.วันที่กำหนดราคากลาง

          วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

 

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

           คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน (terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 208/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

          5.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์      ยอดเยี่ยมแกร  ประธานกรรมการ

          5.2  นายตรีพล                              สักกะวนิช       กรรมการ

          5.3  นางสาวสุมาลี                           ถวายสินธุ์        กรรมการ

          5.4  นายชัชวาลย์                            ถาวรสุทธิ์         กรรมการ

          5.5  นางสาวพัชรี                           สำเภาทอง      กรรมการและเลขานุการ

 

6.รายละเอียดงาน

          ตามเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 1.1

 

7.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

7.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

 

- 2 -

7.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ      ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

7.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

          7.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

7.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด                  

7.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัย

7.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7.8 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า   ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์         ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-942-6800 ต่อ 1130 – 1132 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 28 มีนาคม พ.. 2561

 

(นายราเชนทร์  เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม