ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารสำนักงานส่วนกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 30/2561

1.ชื่อโครงการ

          จ้างปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารสำนักงานส่วนกลาง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี งบกลางเงินรายได้ ปี 2561 จำนวนเงิน 773,857.33 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)

3.วันที่กำหนดราคากลาง

          รายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างเอกสาร (terms of Reference : TOR)           ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 กำหนดราคากลาง จำนวน 773,800.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

          จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างเอกสาร (terms of Reference : TOR)             ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1460/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางและร่างเอกสาร (terms of Reference : TOR)            

          5.1. นายบุญชัย           ลาภศรีสวัสดิ์              ประธานกรรมการ

          5.2 นางสาวอนงค์ทิพย์ โตวานิชกุล                 กรรมการ

          5.3 นายคำนวณ           วาสนาเป็นสุข              กรรมการ

          5.4 นายสุรพล             พานิชชัย                    กรรมการ

          5.5 นางสาวอุมาพร       ชูเกิด                        กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                                            

6.รายละเอียดงาน

ตามเอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารสำนักงานส่วนกลาง จำนวน 1 งาน ข้อ 1.1

 

  1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

          7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          7.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

          7.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

7.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

          7.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

          7.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

          7.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ   วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

          7.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          7.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 386,900.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                    (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม กิจการร่วมค้า”           ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง       เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

                    (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า   ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ   จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

                    ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

          7.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

          7.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ       ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

          7.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

          7.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30. ถึงเวลา 16.30 .

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่   วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-942-5800 ต่อ 1130-1132 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศ ณ วันที่    21 มีนาคม พ.ศ. 2561